گزارش اقتصادی و اجتماعی

 

گزارش کشت کوکنار و تولید تریاک

گزارش ماهوار قیمت مواد مخدر از سال 2010 الی 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش محو مزارع کوکنار

 

Verification Survey report_Final_August_2007

Afghanistan - Poppy Eradication Verification Report_FINAL 2008

Eradication Verification FINAL_REPORT_2009

Eradication Verification_REPORT_2010

Eradication Verification Report, 2011

Eradication Verification Report, 2012

Eradication Verification Report, 2013

Eradication Verification Report, 2014

Eradication Verification Report, 2015

Eradication Verification Report, 2016

Eradication Verification Report, 2017

Eradication Verification Report, 2018

Eradication Verification Report, 2019

Eradication Verification Report, 2020