گزارش اقتصادی و اجتماعی

 

گزارش کشت کوکنار و تولید تریاک

گزارش ماهوار قیمت مواد مخدر از سال 2010 الی 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش محو مزارع کوکنار

 

Verification Survey report_Final_August_2007

Afghanistan - Poppy Eradication Verification Report_FINAL 2008

Eradication Verification FINAL_REPORT_2009

Eradication Verification_REPORT_2010

Eradication Verification Report, 2011

Eradication Verification Report, 2012

Eradication Verification Report, 2013

Eradication Verification Report, 2014

Eradication Verification Report, 2015

Eradication Verification Report, 2016

Eradication Verification Report, 2017

Eradication Verification Report, 2018

Eradication Verification Report, 2019

Eradication Verification Report, 2020

گزارش قیمت مواد مخدر از سال 2022 الی 2023

1-گزارش قیمت مواد مخدر  ماه فبروری2022

2-گزارش قیمت مواد مخدر ماه مارچ2022

3-گزارش قیمت مواد مخدر  ماه اپریل 2022

4-گزارش قیمت مواد مخدر  ماه می سال 2022

5-گزارش قیمت مواد مخدر ماه جون  سال 2022

6-گزارش قیمت مواد مخدر ماه جولای سال 2022

7-گزارش قیمت مواد مخدر ماه آگست سال 2022

8-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه سپتمبر سال 2022

9-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه اکتوبر سال 2022

10-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه نومبر سال 2022

11-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه دسمبر سال 2022

12-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه جنوری سال 2023

13-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه فبروری سال 2023

14-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه مارچ سال 2023

15-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه اپریل سال 2023

16-گزارش  قیمت مواد مخدر ماه می سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه جون سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه جولای سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه اگست سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه سپتمبر سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه اکتوبر سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه نومبر سال 2023

گزارش  قیمت مواد مخدر ماه دسمبر سال 2023