اقتصادي او ټولنیز راپور

 

د کوکنار د کښت او د تریاکو د تولید راپور

 

میاشتنی راپور د مخدره توکو د قیمتونو په اړه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د کوکنارو د کښت د له مینځه وړو راپور

 

Verification Survey report_Final_August_2007

Afghanistan - Poppy Eradication Verification Report_FINAL 2008

Eradication Verification FINAL_REPORT_2009

Eradication Verification_REPORT_2010

Eradication Verification Report, 2011

Eradication Verification Report, 2012

Eradication Verification Report, 2013

Eradication Verification Report, 2014

Eradication Verification Report, 2015

Eradication Verification Report, 2016

Eradication Verification Report, 2017

Eradication Verification Report, 2018

Eradication Verification Report, 2019

Eradication Verification Report, 2020

د ۱۴۰۲ د مخدره توکو د قیمت راپور

د اسد ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د سنبله ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د میزان ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د عقرب ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د قوس  ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د جدی ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د دلو ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور

د حوت ۱۴۰۲ لپاره د مخدر توکو نرخ راپور