د مطبوعات او عامه اریکه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
       
قاری.سعید"خوستی" سخنگوی  وزارت امور داخله 0790388289  
معلومات عمومی   0202201758