د کورنیو چارو وزیر دفتر

ډکورنی چارو وزیر بیوګرافی                              وزیر دفتر د لوی ریاست په اړه

 

قــــدمه ها

 • د بهرنیو اړیکو ریاست
 • د وزارت د مشرتابه حقوقي سلاکاري
 • د وزارت د مشرتابه د پالیسي او ستراتیژي سلاکاري
 • د وزارت د مشرتابه ستره سلاکاري
 • د ستراتیژیکو اړیکو لوی ریاست
 • د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست
 •  د ولسي پولیسو ریاست
 • د بشر حقونو او جنډر ریاست
 • د حقوقو لوی ریاست
 • د کورني امنیت لوی ریاست
 • د پلټنې لوی ریاست
 • د پېژنتون لوی ریاست