د کورنیو چارو وزیر دفتر

ډکورنی چارو وزیر بیوګرافی                              وزیر دفتر د لوی ریاست په اړه

 

قــــدمه ها