تامیناتي معینیت

 د معین په اړه                       د معینیت په اړه

 

  • د لوژستیک عمومي ریاست
  • د تدارکاتو ریاست
  • د روغتیا خدماتو څانګه
  • د ترمیماتو ریاست
  • د مالي او بودیجې ریاست