سخنرانی ها

سخنرانی محترم محمد مسعود اندرابی  وزیر  امور داخله در مجلس استعمایه ولسی جرگه