جواز وسایط زرهی

رهنمود فورم:     
متقاضیان محترم مجوز گردش وسایط زرهی فورم هذا را از طریق سایت وزارت امور داخله و یا مرکز خدمات عامه دریافت وطبق ذیل طی مراحل وتکمیل نمایند:

بخش اول: مربوط اداره میباشد .

بخش دوم: شهرت مکمل متقاضی به صورت واضع و خوانا درج فورم گردد.

بخش سوم: تصدیق از مراجع زیربط به گونه ذیل ارایه شود:
۱- موسسات دولتی  از ادار ات مربوطه. 
۲- موسسات ونهاد های غیر دولتی داخلی از ارگان های که درآن ثبت راجستر میباشند.
۳- شخاص حقیقی از مراجع ذیربط کشفی واستخباراتی  ویا اداره مربوط. 
۴- اتباع  ونهاد های خارجی از وزارت های سکتوری و وزارت امور خارجه مبنی قانونیت اقامت، ماموریت وفعالیت شان در عرصه های دیپلوماتیک، بازسازی واقتصادی.


 بخش چهارم  درج ضمانت یک تن از کارمندان دولت و تصدیق اداره مربوط از برحالی آن.
 موسسات دولتی ومراجع دپلوماتیک از این امر مستثناء میباشند.

بخش پنجم : مشخصات مکمل واسطه پیشنهادی( نوع واسطه، نمبر پلیت، نمبر شاسی و انجن ، رنگ واسطه  و مدل) توسط متقاضی بطور خوانا ودقیق تحریر گردد.

بخش ششم :  متقاضی محترم مجوز گردش  وسایط زرهی  جهت ارایه ودرج معلومات در مورد سوابق جرمی (مسئولیت و عدم مسئولیت) و بایومتریک خویش به بخش سوابق مجرمین و بایومتریک مرکز خدمات عامه  مراجعه نماید. وهمچنان تصدیق اداره محترم ترافیک  را باخود داشته باشند.

بخش هفتم : متقاضی محترم بعد از مطالعه دقیق متن تعهدنامه درج شده  در پایان آن شصت وامضاء نماید.

بخش هشتم : طبق ماده هفتم طرزالعمل تورید واستفاده  وسایط زرهی فیس مجوز گردش واسطه زرهی مدت اعتبار کارت جواز  وسایط زرهی برای دوسال بوده ومتقاضیان مکلف به پرداخت فیس ذیل به حساب واردات امارت اسلامی تحویل دافغانستان بانک میباشند.
    موسسات خارجی مبلغ یکصد و بیست هزار افغانی فی عراده؛
    موسسات وشرکت های داخلی مبلغ شصت هزار افغانی فی عراده؛
    شرکت های کرایه دهی وسایط زرهی مبلغ هشتاد هزار افغانی فی عراده ؛
    وسایط زرهی امارت اسلامی که دارای سجل واسناد رسمی باشد تابع پرداخت فیس نمی گردد.
    صدور وتمدید جواز بعد از تصفیه مالیات اجرامی گردد.

طبق ماده هشتم طرزالعمل تورید واستفاده از وسایط زرهی به اشخاص ونهاد های دولتی وغیر دولتی که متواند از وسایط زرهی به منظور تامین امنیت خویش مطابق به احکام این طرزالعمل استفاده نمایند:
    اعضای شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان؛
    اراکین عالی رتبه امارت اسلامی افغانستان( وزرا ، معینان ، روئسا عمومی مستقل ، اعضای شورای عالی سترمحکمه، لوی حارنوال روئسای عمومی ادارت، والیان ،قوماندانان امنیه ولایات به تائید ادارات مربوط).
    مراجع دیپلوماتیک دول متحابه مقیم کشور.
    شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی وخارجی دارای مجوز فعالیت قانونی.

دانلود فورم Pdf