تماس با ریاست مطبوعات و روابط عامه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی  
قاری سعید"خوستی" سخنگوی  وزارت امور داخله 0790388289    
معلومات عمومی   0202201758