خدمات عامه

تاریخ تاسیس مرکز خدمات عامه

رهبری وزارت امور داخله با در نظر داشت مشکلات و چالش های موجود در ادارات و قدمه های وزارت امور داخله جلوگیری از ضیاع وقت و ایجاد سهولت لازم برای مراجعین ومنسوبین پولیس مرکز خدمات عامه را ایجاد کرد. این مرکز رسماّ به تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ به فعالیت خویش آغاز نمود.

مرکز خدمات عامه یکی از اداره های موثر وزارت امور داخله است که هدف آن ساده سازی،سرعت بخشیدن،دقت و سهولت در ارایه خدمات به موقع برای شهروندان میباشد.

طی مراحل فورم های مرکز خدمات عامه

مرکز خدمات عامه برای رفع دغدغه های اداری،جلوگیری از سرگردانی وآشفتگی مردم ایجاد گردیده است مراجعه کننده اسناد خود را به این اداره تسلیم مینماید و بعد از طی مراحل تمام پروسه ها دوباره به شخص مربوطه سپرده میشود.

با ایجاد این مرکز اسناد مراجعین به وقت معین آن طی مراحل گردیده و مزیت دیگر آن جلوگیری از فساد در ادارات میباشد.

 

  • طی مراحل اسناد عدم مسؤلیت جرمی که چندین بخش را شامل می شود. استخدام به وظیفه، تصحیح نام، مشکل نشان انگشت، طفل فرزندی گرفتن، اخذ جواز:

1-اخذ فورم

2- ثبت فورم

3- ارسال آن به بیومتریک

4- توزیع آن دوباره

اسناد لازم: تذکره، استعلام و موجویت خود شخص حتمی می باشد.

 

  • طی مراحل اسناد عدم مسؤلیت سفر به خارج ازکشور:

1- اخذ فورم.

2- ثبت فورم.

3- ارسال به بیومتریک.

4- ارجاع به ریاست ارتباط خارجه.

5- ارسال به وزارت امور خارجه ذریه ای مکتوب رسمی و اخذ جواب آن توسط شخص.

اسناد لازم: کاپی تذکره، کاپی پاسپورت، استعلام، اگر خانم باشد کاپی نکاح خط، اگر ازدواج نکرده باشد رضایت نامه از فامیل.

  •  طی مراحل اسناد اسلحه که شامل پروسه جدید و تمدید کارت اسلحه میشود:

1- اخذ فورم.

2- طی مراحل که مربوط خود شخص میگردد، شهرت شخص متقاضی، ضمانت توسط دو نفر کارمند دولتی، درج مشخصات اسلحه مورد نظر و تصدیق از برحالی شخص از طرف اداره یا ارگانی که وظیفه انجام میدهد.

3 - ارسال به بیومتریک.

4- بالستیک شدن اسلحه.

5- تسلیمی اسناد دوباره به مرکز خدمات عامه که پروسه بعدی آن در تروریزم، و دایاک تکمیل میگردد.

6- چاپ کارت و توزیع آن به مراجع.

اسناد لازم: تذکره، کارت هویت شخص، کاپی جواز شرکت، کاپی کارت هویت ضمانت کنندگان، فورم مالیه دهی شرکت، و اگر نظامی باشد فورم ام ۱۱ آن باشد.

  • طی مراحل اسناد زرهی:

1- اخذ فورم.

2- بخش که مربوط شخص میگردد، شهرت شخص، تصدیق ارگان که واسطه مربوط آن میشود، ضمانت توسط یک کارمند دولت، درج مشخصات واسطه.

3- ارسال متقاضی و ضمانت کننده به بیومتریک.

4- تسلیمی اسناد دوباره اسناد به خدمات عامه که پروسه بعدی آن به تروریزم و دایاک تعقیب میشود.

5- چاپ کارت و توزیع آن.

اسناد لازم: کاپی کارت هویت شخص، تذکره، سه قطعه عکس واسطه، کارت هویت ضمانت کننده، کاپی جواز شرکت، لوگوی شرکت، جواز سیر شرکت

  •  طی مراحل اسناد تمدید جوازسیر:                        

1- اخذ فورم.

2- شهرت متقاضی، درج مشخصات واسطه زرهی.

3- تصدیق اداره ترافیک و توزیع جواز سیر.

اسناد لازم: کاپی جواز شرکت، کاپی جوازسیر سابق، کاپی کاغذ خرید.

 

  • طی مراحل انتقال ملکیت وسایط زرهی:

1- اخذ فورم.

2- درج شهرت فروشنده و خریدار واسطه.

3- تصدیق اداره ترافیک و اجرای بعدی. 

اسناد لازم: تذکره، کاپی جوازسیر و کاپی کاغذ خرید.

 

  • طی مراحل در خواست ترک پیشه و تغییر مسؤلین شرکت تجارتی:

1- اخذ فورم.

2- طی مراحل که مربوط شخص میگردد شامل شهرت مسؤلین قبلی، شهرت مسئولین جدید.

3- ارسال به ریاست ارتباط خارجه.

4- تسلیمی به دوباره آن به شخص به شکل مکتوب برای طی مراحل به وزارت تجارت.

اسناد لازم: مکتوب ریاست پاسپورت، تذکره شخص و جواز شرکت.

 

  • طی مراحل تورید تفنگ های شکاری، چره یی، عتیقه و ملحقات آن:

1- اخذ فورم.

2- طی مراحل که مربوط متقاضی می گردد. شهرت متقاضی، مشخصات شرکت، تفصیل تورید اقلام.

3- اخذ مکتوب از تروریزم برای پرداخت ضمانت بانکی.

4- اخذ تعرفه بانکی و پرداخت آن به بانک.

5- تسلیمی دوباره اسناد به مرکز خدمات عامه برای طی مراحل بعد.

6- اخذ جواز از مرکز خدمات عامه.

اسناد لازم: جواز شرکت، کارت هویت ضمانت کنندگان، کارت هویت شخص، فورم مالیه دهی.

 

  •  طی مراحل اسناد نمبر پلیت موترهای زرهی وکلای پارلمان:

1- اخذ فورم از دارالانشا.

2- بیومتریک و تصدیق ترافیک در خود پارلمان.

3- تصدیق جرایم.

4- ثبت به مرکز خدمات عامه.

5- چاپ کارت در دایاک.

6- توزیع کارت.

اسناد لازم: کارت هویت وکیل و دریور، عکس موتر، جوازسیرموتر

 

خدمات که در ریاست خدمات عامه ارایه خواهند شد:

در خواست ثبت شکایت

درخواست ملاقات مراجعین بارهبری وزارت

درخواست عدم مسولیت جرمی

درخواست اخذ پاسپورت و ویزه

درخواست ثبت شکایات آزار واذیت منسوبین پولیس اناثیه

درخواست رسیده گی به نقض حقوق اطفال

درخواست تورید وسایل الکترونیکی وتجهیزات نظامی

درخواست  انتقال فامیل از یک ولایت به ولایت دیگر

در خواست ممنوع الخروج و رفع ممنوع الخروج

درخواست تامین امنیت

درخواست جواز اسلحه و وسایط زرهی

در خواست بررسی کشف/ تعقیب/ گرفتاری قضایای جرمی

در خواست چک سوابق جرمی اتباع خارجی

در خواست رسیده گی به خشونت فامیلی و خانواده گی

درخواست تغیر نام در پاسپورت

درخواست رسیدگی به امور ذاتی منسوبین پولیس

درخواست اجرای حقوق و امتیازات شهداء

درخواست در برنامه های تعلیمی و تحصیلی

درخواست تعین وتقرر دربست های ملکی

درخواست عینیات و لوژستیکی

درخواست شمولیت درداوطلبی

درخواستی تداویی ومحسوبی اضافه مصرف

درخواست اجرای حقوق و امتیازات افسران و منسوبین وزارت داخله

درخواست بازپرداخت تضمینات بانکی

درخواست محافظت امنیت

درخواست تبدیلی محبوسین از یک زندان به زندان دیگر.

قابل ذکر است که فعلا عرضه خدمات ذیل:

۱- در خواست عدم مسولیت استخدام به وظیفه

۲- در خواست عدم مسولیت سفر به خارج

۳- در خواست مجوز اسلحه

۴- درخواست مجوز گردش وسایط زرهی

۵- درخواست انتقال ملکیت وسایط زرهی

۶- در خواست تمدید جواز سیر وسایط زرهی

۷- درخواست رسیدگی به شکایات

به شهروندان کشور در ریاست خدمات عامه ارایه میگردد.