اخذ جواز راننده‌گی

superadmin

شهروندان کشور با این شرایط می توانند جواز راننده‌گی را بدست آورند.

  1.  مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ قانون ترافیک جاده متقاضی سن 18 سالگی را تکمیل کنند.
  2.   متقاضی اخذ جواز راننده گی، باید اصل تذکره تابیعت خود را با خود داشته باشد.
  3.  فورم صحی را جهت صحت بودن خود، باید خانه پوری کنید.
  4.  همچنان فورمه دریافتی را خانه پوری و سپس از همان جایی که دریافت کرده دوباره تسلیم نماید.
  5.  شخص درخواست کنند بعداز سپری نمودن این مراحل شامل کورس کوتاه مدت راننده گی می شود.
  6.  در صورت که شخص متقاضی در امتحان کامیاب شود، مبلغ 510 افغانی به ریاست ترافیک جهت تعرفه جواز راننده گی پرداخت نموده و جواز راننده گی خویش را بدست میاورد.

همچنان 200 افغانی به خاطر طراحی موتر به بانک تحویل می شود.

از تمام شهروندان کشور در مرکز وولایات تقاضا می شود که بدون پول تعین شده در قانون ترافیک جاد، به هیچ عنوان دیگر پول خود را مصرف ننمایند.

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات