قوانین و اسناد

عنوان سند  سند 
قانون دسترسی به اطلاعات  دانلود قانون
قانون امور ذاتی افسران  دانلود قانون
 قانون جزای عسکری  دانلود قانون
قانون کار دانلود قانون
قانون کارکنان خدمات ملکی  دانلود قانون
قانون اجراات اداری دانلود قانون
قانون خدمات ملکی  دانلود قانون
مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی  دانلود قانون
مقرره امور ذاتی تقاعد دانلود قانون
مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی  دانلود قانون
مقرره کارکنان بالمقطع  دانلود قانون

پالیسی ها 

پالیسی های اداری

عنوان سند سند
پالیسی اختصاصی تعلیم و تربیه معینیت مبارزه با مواد مخدر دانلود پالیسی
پالیسی ارتباطات عامه وزارت امور داخله دانلود پالیسی
پالیسی تامینات مالی دانلود پالیسی
پالیسی تعلیم و تربیه پولیس ملی دانلود پالیسی
پالیسی تنفیذ قانون دانلود پالیسی
پالیسی جندر دانلود پالیسی
پالیسی کنترول امور داخلی دانلود پالیسی
پالیسی مبارزه علیه تبعیض دانلود پالیسی
پالیسی مبارزه علیه فساد اداری دانلود پالیسی
پالیسی مراقبت و حمایت از مجروحین, معلولین, مفقودین و خانواده های شهدای پولیس دانلود پالیسی
پالیسی وزارت امور داخله برای تآمین حقوق و حفاظت از اطفال دانلود پالیسی
پالیسی تعیینات و ترفیعات افسران و ساتنمنان دانلود پالیسی

پالیسی های عادی

پالیسی پولیس ترافیک جاده دانلود پالیسی
پالیسی محافظت عامه و تصدی امنیتی دانلود پالیسی
پالیسی آغاز مرحله کشف جرایم دانلود پالیسی
پالیسی انتقالی به منظور تطبیق فرمان شماره ۶۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹ رهئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انحلال موسسات امنیتی خصوصی دانلود پالیسی
پالیسی پولیس یونیفورم دار دانلود پالیسی
پالیسی پولیس محلی دانلود پالیسی
پالیسی پولیس مردمی دانلود پالیسی
پالیسی پولیس سرحدی دانلود پالیسی
پالیسی جلوگیری از واقعات خشونت علیه زنان و اطفال در سطح وزارت امور داخله و اجتماع دانلود پالیسی
پالیسی جلوگیری و کاهش از تلفات ملکی دانلود پالیسی
پالیسی خنثی سازی مواد انفجاریه دانلود پالیسی
پالیسی رهنمود در مورد طرح اجرای فعالیت ریاست عمومی قطعات خاص پولیس دانلود پالیسی
پالیسی طرز استفاده از سگ های تعلیمی K9 دانلود پالیسی
پالیسی مبارزه علیه استعمال مواد مخدر و مشروبات الکولی دانلود پالیسی
پالیسی مدیریت بحران دانلود پالیسی
پالیسی وظایف پولیس ملی در انتخابات دانلود پالیسی

پالیسی های لوژستیکی

پالیسی اختصاصی لوژستیکی معینیت محافظت عامه دانلود پالیسی
پالیسی استفاده ازوسایط پولیس ملی دانلود پالیسی
پالیسی استفاده ازیونیفورم واحد توسط منسوبین پولیس ملی دانلود پالیسی
پالیسی اعمار شهرک های پولیس ملی دانلود پالیسی
پالیسی حفظ ،مراقبت وطرزاستفاده بهتر ازوسایط تخنیکی درریاست ها وادارات ،قطع دانلود پالیسی
پالیسی درمورد حفظ ومراقبت تجهیزات وتامینات لوژستیکی پولیس ملی دانلود پالیسی
پالیسی معینیت تأمینات وقدمه های تحت اثر آن دانلود پالیسی
پالیسی ملی صحی نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان - May2016 دانلود پالیسی

طرزالعمل ها 

طرزالعمل های اداری

عنوان سند  سند
ضمیمه نمبر1 طرزالعمل تورید واستفاده ازوسایط زرهی ایمنی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اجراات معیاری برای آمریت حل منازعات فامیلی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اجرای پاسپورت برای متقاضیان دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ارائه خدمات به مراجعین دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اصلاحات کادری قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه دانلود طرزالعمل
طرزالعمل بورد مشورتی استخدام افسران عالی رتبه وزارت امور داخله دانلود طرزالعمل
طرزالعمل رسیدگی به شکایات دانلود طرزالعمل
طرزالعمل سیستم واحد الکترونیکی برای ثبت شهدا و معلولین دانلود طرزالعمل
طرزالعمل صدور وتمدید ویزه دانلود طرزالعمل
طرزالعمل عملیاتی مصرف بودجه تفویض صلاحیت (DoA) دانلود طرزالعمل
طرزالعمل کاری کمیته مشترک نگرش و رعایت حقوق بشر توسط پولیس دانلود طرزالعمل
طرزالعمل کورسهای اختصاصی ریاست عمومــی مبارزه باجرایــــــم دانلود طرزالعمل
طرزالعمل گزارشدهی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل منابع بشری دانلود طرزالعمل
لایحه سفر های رسمی خارجی معینان وزارت امور داخله دانلود طرزالعمل

طرزالعمل های عادی

طرزالعلمل انتقال نیرو های پولیس ملی از طریق پرواز های هوایی ملکی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اجراات حوزه امنیتی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اجرای عملیات های قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اختصاصی حفظ ونگهداشت اسلحه کمری وخفیف معینیت مبارزه علیه مواد مخدر دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ارتباطات مرکز با ولایات و گزارش گیری دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اعطای جواز نگهداری وحمل سلاح دانلود طرزالعمل
طرزالعمل انتقالات پرسونل از محلات تجمع به مراکز تربیوی و برعکس آن الی قطعات مربوطه دانلود طرزالعمل
طرزالعمل انکشاف قضیه و راپور دهی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر دانلود طرزالعمل
طرزالعمل پروسه امحای مسکرات و مواد مخدر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر دانلود طرزالعمل
طرزالعمل پروسه انتقال مظنونین قاچاق موادمخدر دانلود طرزالعمل
طرزالعمل تورید، انتقال، ذخیره، فروش و استعمال مواد نورافشان دانلود طرزالعمل
طرزالعمل توقف اشخاص دانلود طرزالعمل
طرزالعمل حفظ محرمیت هویت مظنون توسط پولیس دانلود طرزالعمل
طرزالعمل راپور دهی واقعات بحرانی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ضبط وطی مراحل مدارک دانلود طرزالعمل
طرزالعمل قطعه انضباط شهری پولیس ملی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل کاری ریاست هماهنگی ولایتی و معاونیت های ملکی قوماندانی های امنی... دانلود طرزالعمل
طرزالعمل کاری لابراتوار های معینیت مبارزه علیه مواد مخدر دانلود طرزالعمل
طرزالعمل مخابره و تکناولوژی دانلود طرزالعمل
میکانیزم حفظ محرمیت هویت اطلاع دهنده و اطلاع گیرنده دانلود طرزالعمل
طرح جلوگیری استفاده از اسعار خارجی در معاملات- دری و پشتو دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اجراات حوزات امنیتی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل اجراآت مرکز اطلاعاتی 119 پولیس دانلود طرزالعمل
طرزالعمل توزیع کارت وسایط دانلود طرزالعمل
طرزالعمل صدور جواز نگهداری و حمل سلاح دانلود طرزالعمل
طرزالعمل صدور جواز وسایط زرهی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل استفاده از تفنگ های شکاری دانلود طرزالعمل

طرزالعمل لوژستیکی

طرزالعمل حفظ و مراقبت تاسیسات پولیس ملی دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق امتیازات شهدای منسوبین وزارت امور داخله  دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق امتیازات مفقودین و اسیران منسوبین وزارت ا... دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق و امتیازات مجروحین منسوبین وزارت دانلود طرزالعمل
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق و امتیازات معلولین دانلود طرزالعمل
طــــرزالعـمل فعالیت موقت کوپراتیف پولیس  دانلود طرزالعمل
طرزالعمل قانون تدارکات دانلود طرزالعمل
طرزالعمل کرایه گیری جایداد های غیر منقول مورد نیاز افراد ملکی، نظامی و قطعات و جزوتام های پولیس ملی وزارت امور داخله دانلود طرزالعمل
طرزالعمل موتر پول دانلود طرزالعمل