جواز حمل اسلحه

متقاضیان محترم فورم مجوز اسلحه  را از طریق سایت وزارت امور داخله و یا از مرکز خدمات عامه دریافت نموده وطبق  
موارد ذیل طی مراحل وتکمیل نمایند.
بخش اول : مربوط اداره میباشد.
بخش دوم: متقاضی محترم شهرت مکمل خویش را به صورت واضیح و خوانا درج نموده و یکی از گزینه های مندرج اهداف فورم را با در نظر داشت درخواست خویش انتخاب نماید و تصدیق از مراجع زیربط به گونه ذیل ارایه شود:
۱- کارمندان ادارات دولتی از اداره مربوطه تصدیق   باموافقه آمرعطا (وزیر، معین)      
۲- شرکت ها موسسات انتفاعی،غیر انتفاعی واحزاب سیا سیی از ارگانهای که در آن ثبت میباشند. 
۳- اتباع خارجی از وزارت های سکتوری و وزارت امور خارجه مبنی بر قانونیت اقامت، ماموریت وفعالیت شان در عرصه های بازسازی واقتصادی .
4- سایر اشخاص در صورتیکه تهدیدات امنیتی داشته باشند با ارایه مکتوب از ارگان های محترم امنیتی. 
بخش سوم: تضمین متقاضی توسط دوتن از کارمند برحال امارت اسلامی و یا دوتن اشخاص  معتبر که توسط وکیل گذر و یا ملک قریه ایکه از جانب ناحیه و یا ولسوالی تائید شده باشد.
بخش چهارم: مشخصات مکمل اسلحه پیشنهادی، نوع اسلحه، نمبر اسلحه، حدود مجوز اسلحه (یک گزینه انتخاب گردد) ،کشور تولید کننده و تعداد شاژور بطور خوانا تحریر گردد و درصورت تمدیدی نمبر کارت های قبلی نیز درج گردد.
بخش پنجم: متقاضی محترم مجوز اسلحه به مرکز خدمات عامه جهت ثبت در بخش بایومتریک و ارایه معلومات در مورد سوابق جرمی (مسئولیت و یا عدم مسئولیت) خویش مراجعه نمائید و سلاح خویشرا بعداز تصدیق بخش سوابق مجرمین و بایومتریک به مدیریت بالستیک جهت چک وکنترول تسلیم نمایید. 
نوت: درصورتیکه متقاضی محترم اسناد خویش را در ولایت طی مراحل کرده باشد، تصدیق بایومتریک وبالستیک ریاست محترم جرایم حتمی میباشد.
بخش ششم : تعهدنامه متقاضی مجوز اسلحه که مطابق آن باید عمل نماید و شصت متقاضی حتمی میباشد.
بخش هفتم : مربوط اداره میباشد.
مکلفیت های تضمین کننده:
1-شناخت کامل از محل کارومحل زنده گی تضمین کننده.   
2- داشتن تذکره الکترونیکی ویا تذکره کاغذی با تصدیق ریاست ثبت احوال نفوس.
3- احضاریت تضمین شونده در حین ضرورت. 
 
مکلفیت دارنده گان جواز حمل سلاح :
1.    حفظ ونگهداری سلاح، مهمات وجواز آن از تصرف اطفال ، نوجوانان واشخاص غیر مسوول در خانه ، فامیل.
2.    ارایه اطلاع به موقع در صورت مفقود شدن سلاح ویا جواز آن به پولیس واداره صدور جواز حمل سلاح.
3.    دارنده جواز حمل ونگهداشت سلاح مکلف است یک ماه قبل از اکمال میعاد غرض تمدید مراجعه نماید.
4.    هرگاه جواز حمل سلاح مفقود شده باشد، مثنی آن در بدل فیس معیاد باقیمانده صادر می گردد.
5.    اقارب اصولی صاحب امتیاز درصورت وفات آن مکلف است تا سلاح را به نزدیک ترین اداره پولیس تسلیم وراپور آن را در ولایات به معاونیت دایاگ ودر مرکز به اداره دایاگ ارائه بدارند. 
6.    هرگاه وزارت امور داخله بنابروضعیت خاص وتصامیم دولت شرایطی را به دارنده گان جواز حمل سلاح وضع واعلان میداردآنها ملزم به رعایت آن میباشند.
7.    مفقودی یا اتلاف مجوز سلاح ازطریق مدیریت اوپراسیون دایاگ بررسی وارزیابی میگردد.
8.    انجام سایرتعهدات مندرج فورم درخواست جوازحمل سلاح.
9.    دارنده مجوزحمل ونگهداشت سلاح درصورتیکه درمیعاد معینه طرزالعمل غرض تمدیدمراجعه ننماید علاوه برفیس جواز،مکلف به پرداخت فیس سالانه معیاد منقضی شده میباشد.
10.      هرگاه متقاضی دراسنادمربوطه،شهرت خود ویا مشخصات سلاح را اشتباه نموده وبرویت آن جواز طبع شده باشدوخواستار اصلاح آن گردد مکلف به پرداخت مصارف نصف حق الامتیاز جواز میباشد.
11.    استفاده از سلاح مندرج جواز صرف درحالات دفاع مشروع مندرج قوانین نافذه کشور.
12.    رعایت احکام و قوانین نافذه کشور.
13.    جوازحمل سلاح به جز صاحب امتیاز به شخص دیگری قابل انتقال نمی باشد.
14.    متقاضیان تمدید جوازحمل سلاح بعدازچک درسیستم طبق موادات طرزالعمل جدیداسلحه تا زمانیکه ازتسلیمی سلاح مازادشان اطمینان حاصل نشودکارت مجوز حمل سلاح توزیع نمیگردد.
15.    آنعده اشخاصیکه جدیداًتقاضای جواز حمل سلاح را مینماید ودارای شرایط مندرج این طرزالعمل نباشد مکلف به تسلیمی سلاح دست داشته شان میباشد.
16.    هرگاه تجار،مالکین شرکت های تجارتی ویا موسسات غیر دولتی به جواز اسلحه بیشتر ضرورت باشند،می توانند به تصدی ملی محافظت عامه مراجعه نمایند.
17.    متقاضیان باید باطرزالعمل استفاده سلاح آشنائی کامل داشته باشند.
18.    متقاضیان جواز سلاح مکلف اند تا از تمام موارد طرزالعمل خود را آگاه بسازند ودرصورت خلاف ورزی مسئولیت بدوش خودشان می باشد.

       

دانلود فورم