دیدگاه و وظایف

دیدگاه ووظایف وزارت امورداخله برای امروز وفردای پولیس ملی افغانستان

مسیروهدف دیدگاه:-
وزارت امورداخله امارت اسلامی افغانستان افتخاردارد،تابا تدوین وعملی سازی پلان 4 ساله ستراتیژیک وزارت امورداخله پالیسی ها وطرزالعمل های سنجیده شده که ازسوی یک تیم متخصص و فنی با درنظر داشت شرایط امروزی کشور ومسوولیت های مهم امنیتی وخدماتی که متوجه پولیس است تدوین گردیده است. دورنیست که دراینده نزدیک افغانستان دارای یک نیروپولیس ملی با داشتن روحیه کامل اسلامی ، متعهد، آموزش دیده ومسلکی بوده ونهاد وزارت امورداخله به حیث یک نهاد مستقل مسلکی، توانمند، صادق ،خدمتگذار، مورد اعتماد،پاسخگووبی طرف برای مردم افغانستان باشد که مسوولیت ها ووظایف اساسی ان تنفیذ قانون ، تامین امن عامه 
کشف ومبارزه با جرایم، کنترول سرحدات، دفاع ازحقوق، دارایی های عامه وآزادی های قانونی مردم افغانستان،درمطابقت با شریعت اسلامی وقوانین نافذه کشور بدورازهرنوع تبعیض قومی، زبانی، مذهبی درخدمت مردم وکشورخواهند بود. پولیس ملی افغانستان یک نیروی واحد و انعطاف پذیرخواهد بود تا منسوبین آن بتوانند مطابق نیازهای مردم افغانستان درصنوف مختلف ساختار تشکیلاتی پولیس در چارچوب  وزارت امورداخله درفضای برادری ، وحدت و همدلی ایفای وظیفه نموده و بااستفاده از شیوه های نوین پولیسی خدمات مورد نیازرا به مردم افغانستان عرضه نموده واعتمادآنها را با خودداشته باشد .
بعدازپیروزری امارت اسلامی افغانستان، رهبری وزارت امورداخله با حمایت قوی سیاسی رهبری امارت اسلامی افغانستان به اساس نیازمندی های عینی کشور، توسط تیم های تخنیکی ومتخصص تمامی ساختاروتشکیلات پولیس به گونه ژرف مطالعه گردیده نقاط قوت وضعف پولیس کارشناسی وبه منظوررفع مشکلات راهکارهای سنجیده شده جامع شناسایی وروی دست گرفته شده است  .تمام سیستم های عصری مرتبط وزارت امورداخله که توسط نظام قبلی با وابستگی اشغالگران تاسیس شده بود قبل از سقوط نظام قبلی از سوی خود شان فلج واز کارباز مانده ، بود با استقرار امارت اسلامی افغانستان باتلاش خستگی ناپذیر تیم های مسلکی ومتعهد  وزارت امورداخله با امکانات دست داشته داخلی دوباره با شکل حرفه ای و پاسخگو تاسیس مجدد گردیده که امروز با ادای شکران از بارگاه  الهی تمام سیستم های اپس ونیمز پیژنتون ، بایو متریک،119وتمامی سیستم های مالی و مخابروی شامل انترنت و مخابره وسایر سیستم های دیگری شامل میگردد به گونه دوامدار مورداستفاده قراردارد.
تعلیم وتربیه اسلامی ومسلکی پولیس درصدربرنامه های راهبردی، رهبری وزارت امورداخله قرار داشته. تا باشد به کمک اموزش های عصری ومسلکی پولیسی دراینده نزدیک کشورما دارای یک قوه پولیس مسلکی وجوابگو به خواست های مردم ما باشد .
هدف ازتدوین پلان 4ساله برای پولیس ملی افغانستان اینست تا اهداف استراتیژیک و درازمدت وزارت امور داخله را در قبال انکشاف متداوم پولیس ملی، ساختارهای که جوابگوی نیازمندی های اساسی مردم  اند انجام وظایف، مسئولیت ها ووضعیت که پولیس ملی افغانستان امروزدران قراردارد وچگونه فردای ان باشد مشخص میگردد، تا از یک طرف مسئولین ومنسوبین پولیس ووزارت امور داخله براساس آن اهداف وپلان های سطح استراتیژیک، عملیاتی و کشفی خویش را تدوین و برای رسیدن به آن تلاش نمایند، وازسوی دیگربرای مردم افغانستان تصویرروشن ازآینده پولیس ملی افغانستان ارایه نماید .برای  بهترامروزو فردای پولیس افغانستان لازم است تا پولیس ازنزدیک با مردم درهمکاری متقابل کارکنند حس آن رابرای هرشهروند کشوربدهد تا خودراعضو خانواده پولیس افغانستان دانسته واز نزدیک با پولیس در ارتباط وهمکاری باشند  .
.
زمانی که پولیس فعالیت های خود درجهت تنفیذ وحاکمیت قانون، تامین نظم وامن عامه را در همکاری نزدیک با مردم ودیگرنهادهای مطرح ا جتماعی ومدنی غرض بهبود اوضاع امنیتی واراییه خدمات عامه  به مردم انجام می دهند،درحقیقت ازشیوه های نوین پولیسی استفاده نموده اند. پولیس مردمی کدام صنف یا کتگوری جداگانه ئی پولیس نبوده بلکه اعضای همه کتگوری های پولیس بایست شیوه های کاری ارتباطات عامه وکارمشترک با مردم را فرا گیرند که منجربه رابطه دوستانه مستمروهمکاری ها با مردم غرض کسب اعتماد و حمایت مردم میباشد.
پولیس با مردم :
طی سال های آینده، پولیس ملی افغانستان منحیث یک نهاد مسلکی وبیطرف خواهد بود که با استفاده از میکانیزم های ارتباطات موثرمردمی با مردم افغانستان روابط محکم وقوی داشته ومطابق نیازهای مشروع شان به آنان اراییه خدمات خواهند نمود.
با کسب اعتماد مردم، پولیس ملی افغانستان حمایت وکمک های شان را باخود خواهند داشت و مردم با اراییه معلومات، نظریات وپشنهادات سازنده دربخش تأمین امنیت و مبارزه با جرایم پولیس را مساعدت ویاری خواهند نمود.
پولیس ملی در سطح مرکزوولایات با تدویرجلسات وشوراهای مشورتی بطورمنظم ودوامداربا علمای دینی ،اقشار مختلف جامعه ، بزرگان و متنفذین محل، نظریات، پیشنهادات وانتقادات آنها را در مورد عملکرد پولیس استماع و نظریات، پیشنهادات و مشوره های شان برای بهبود وضعیت ومؤثریت فعالیت های پولیس با انان شریک  خواهند کرد.
با استفاده از این روش ها پولیس ملی افغانستان در میان مردم و جامعه حضور ملموس و محسوس  خواهند داشت و برای آنان قابل دسترس بوده، و با استفاده از میکانیزم های مستقل سمع شکایات درمقابل مردم حسابده میباشند .
با تدویر کمپاین ها و برنامه های آگاهی دهی عامه، پولیس ملی افغانستان مردم را در مورد نقش، مکلفیت ها و راه های همکاری با پولیس ملی شان آگاه خواهند ساخت.
اموزش ومسلکی سازی پولیس :
رهبری وزارت امورداخله با توجه به اهمیت آموزش نوین ومسلکی پولیس تلاش می ورزد تا برای امروز وفردای پولیس در تمام سطوح پولیس برنامه های آموزشی ومسلکی سازی متنوع را از رده سواد آموزی تا سطح ماستری برای انان ترویج وتقویت کند امروز درتمام مراکز تعلیمی پولیس در مرکز وولایات،اکادمی پولیس ومرکز ارتقا ظرفیت رهبری پولیس هزاران تن از منسوبین پولیس در برنامه های مختلف سرگرم آموزش اند ،برنامه ستراتیژیک وزارت امورداخله درقبال اموزش پولیس تدوین گردیده تمام قطعات وجزوتام های پولیس درروشنایی ان برنامه های اموزشی وحرفوی خویش راتوسط اساتید مجرب تعقیب می نمایند در کنار اموزش های مسلکی دربخش تکتیک و اموزش های ویژه وتخصصی را نیز قطعات پولیس نظیر قطعات خاص پولیس ،پولیس امن عامه ،پولیس امنی ،پولیس ترافیک وپولیس مبارزه با حوادث به گونه منظم تعقیب می کنند .
اراییه خدمات :
ان چنانکه در اغاز گفته شد نهاد وزارت امورداخله درکنار اینکه یک نهاد امنیتی است بلکه یک نهاد مهم خدماتی نیز برای شهروندان محترم است ،بخش های اراییه خدمات وزارت امورداخله مانند معینیت تصدی ملی محافظت عامه ،ریاست ع پاسپورت،ریاست ع ترافیک ،ریاست ع مبارزه باجرایم ،ریاست رسیده گی با حوادث واطفاییه ،پولیس سرحدی میادین هوایی وسرحدات زمینی وریاست خدمات عامه ریاست ع دفتر مقام می باشد .
مراکز یادشده با داشتن سیستم های تازه تاسیس شده عصری برای هموطنان عزیز در زودترین فرصت برای متقاضیان به گونه شفاف ، مسلکی ویک سان اراییه خدمات می نمایند .تقویت وانکشاف سیستم  های متذکره جز برنامه های  مهم وزارت امورداخله درسال های اینده خواهند بود تا باشد بااراییه خدمات همسان و یک دست برای شهروندان باور واعتماد انان را باخود داشته باشیم .
حکومت داری محلی :
تنظیم وبهبود حکومت داری محلی بخشی مهم از مدیریت محلی وزارت امورداخله راتشکیل میدهد برای مدیریت بهتر این امر مهم  برنامه ریزی دقیق و متوازن در روشنایی پلان 4 ساله از سوی معاونیت اول وزارت امورداخله روی دست گرفته شده است ، ساختار تشکیلات و ساختار واحد های اداری متناسب وجوابگو به اساس واقعیت های عینی وامروزی مردم در روستا ها و محلات ترتیب وتنظیم مجدد گردیده است ،برای اسیب شناسی  ونقاط قوت تشکیلات  اداری وساختاری ولایات تیم های مسلکی در محلات گماشته شده ،روی حل منازعات قومی ومحلی کارهای موثر صورت گرفته است ،همچنان برنامه وسیع به منظور حفظ جنگلات ، معادن و توجه به حیات وحش با  سایر نهاد های سکتوری محلی در تفاهم  و هم اهنگی نزدیک تحت عمل قرار دارد .