منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

کابل

Background image

آمریت دفترداری

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت دفترداری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون محاسبه و معاشات
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

کابل

Background image

کارمند مسلکی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

آمریت دفترداری

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت دفترداری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

کارمند مسلکی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 
موقعیت پست:    کابل 
بخش مربوط:    ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

 مسول هماهنگی ولایتی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مسول هماهنگی ولایتی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 
موقعیت پست:    مرکزی
بخش:   . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

آمر بودجه عادی

: لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آ آمر بودجه عادی  
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی مالی وبودجه
مو . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

کارمند مسلکی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت پلاو وبودجه ریاست عمومی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

 کارمند مسلکی معاشات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی معاشات 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امورداخله   
بخش:    معاونیت پلان و بودجه . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۱

کابل

Background image

 آمر اپس

معلومات کلی پست:
عنوان وظیفه:    آمر اپس  
بست:  3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
ولایت:   کابل 
موقعیت پست:    ریاست عمومی پیژنتون

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۵

کابل

Background image

هماهنگ کننده مالی

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۱۱

کابل

Background image

هماهنک کننده تشکیل

    
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده تشکیل 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل