منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

کابل

Background image

کمپیوتر کار مدیریت ع تنظیم تعلیمات

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1- پایبند به حاضری بوده وظایف سپرده شده را عندالموقع اجراء نموده از صورت اجراأت خویش همزمان به آمرین مربوطه اطمینان میدهد .
  • 2- مکاتیب ، پلانها ، پیشنهادات ، گذارشات و سایر اسناد کمپیوتر شده را در فایل های جداگانه حفظ نموده عندالموقع بدسترس مسئولین قرار میدهد .
  • 3- استفاده درست و مواظبت از دستگاه کمپیوتر مربوط ، لوازم و . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

کمپیوتر کار مدیریت ع تنظیم تعلیمات

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1- پایبند به حاضری بوده وظایف سپرده شده را عندالموقع اجراء نموده از صورت اجراأت خویش همزمان به آمرین مربوطه . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

سکرتر مقام قوماندانی ع تعلیم وتربیه

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

 سکرتر قوماندان عمومی تعلیم وتربیه دارای وظایف ومکلفیت های ذیل میباشد .

  • 1- اوامر وهدایات شفاهی ورسمی . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

اعضا مسلکی مدیریت ع تثبیت نیازی مندهای تعلیمات

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

1-اعضای مسلکی موظف است که تمام اسنا د و مدارک تثبیت نیازمندیهای تعلیمی مراکزاساسی و اختصاصی را جمع آوری وکارشناسی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

عضو مدیریت ع حقوق

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1_ترتیب پلانهای حقوقی برای مراکزتعلیمی بطورماهوار ، ربعوار ، ششماه وسالانه بعد از تائید مدیریت  ومقامات ذیصلاح . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

مدیریت عمومی ساختار نصاب تعلیمی

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • - کنترول ، سوق واداره ورهنمایی پرسونل تحت امربمنظوراجرای وظایف درساحه تحت مسئولیت .
  • - ازتطبیق احکام ، مصوبات . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

مدیریت عمومی کورسهای اختصاصی

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

_ تنظیم کورسهای مسکلی واختصاصی درمرکزومراکزتعلیمی .

_ ایجاد دیتابس ثبت اسناد مداومین مراکزتعلیمی .

_ رهنمائی . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۸:۴
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت تخار

عنوان وظیفه:    معاون ملکی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (  تخار  )
موقعیت پست:    ولایت (  تخار )

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۲۲
Background image

 مدیرعمومی اجرائیه

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست هماهنگی ولایتی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۱۲
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه

 عنوان وظیفه:    معاون ملکی قومندانی امنیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله