منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 آمر پلان گذاری

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر پلان گذاری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
موقعیت پست:    معینیت مبارزه علیه مواد مخدر
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس مربوطه
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
تاریخ بازنگری:    22/7/1399
---------------------------------------------------------------------------------------- . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶
Background image

عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی
بست:    4

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

 آمر پلان گذاری

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر پلان گذاری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
موقعیت پست:    معینیت مبارزه علیه مواد مخدر
ت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت علیه مواد . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

 آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

 کارشناس محاسبه و معاشات

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس محاسبه و معاشات
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت مبارزه علیه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

 مدیر عمومی هماهنگی با ارگان های تنفیذ قانون

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی با ارگان های تنفیذ قانون 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه   . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

 کارشناس سیستم موقعیت یاب جهانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS ).
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۱

کابل

Background image

 آمر اپس

معلومات کلی پست:
عنوان وظیفه:    آمر اپس  
بست:  3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
ولایت:   کابل 
موقعیت پست:    ریاست عمومی پیژنتون

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۵

کابل

Background image

هماهنگ کننده مالی

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۱۱

کابل

Background image

هماهنک کننده تشکیل

    
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده تشکیل 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل