منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۴:۳۸
Background image

مشاور اسنادی

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از ارسال درخواستی خویش باید موارد زیر را دقیق مطالعه نموده و حین ارسال درخواستی شان همه موارد را در نظر بگیرند:
    لایحه وظایف بست را دقیق مطالعه نمایید.
    CV خویش را به (نام و تخلص) نامگذاری نمایند.
    حین ارسال . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۲:۲۰

وزارت امور داخله

Background image

کارمند تدارکات

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۴:۳۸

مشاور اسنادی

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۲:۲۰

کارمند تدارکات

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۱:۴

کارمند ارشد تدارکات

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از . . .