کارشناس تشکیلاتی

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس تشکیلاتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
بخش:    مرکز
موقعیت پست:    ریاست منابع بشری 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر انکشاف اداره 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مطالعه وترتیب ساختار تشکیلاتی ملکی وزارت در مطابقت به اهداف تعیین شده وزارت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب طرح و پالیسی تشکیلاتی بخش ملکی وزارت در هماهنگی با ریاست پلان و پالیسی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
2.    مطالعه ساختارتشکیلاتی وزارت جهت تنظیم و ترتیب تشکیل ملکی.
3.    مشخص نمودن بستهای ملکی در تشکیل وسیستم گزارش گیری و گزارش دهی.
4.    تهیه و ترتیب طرح تشکیل ملکی وزارت به اساس ضرورت و نیاز مندی های وزارت.
5.    تطبیق تشکیل ملکی منظور شده در سیستم آپس و یاداشت مشکلات تشکیلاتی در سیستم.
وظایف مدیریتی:
6.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
7.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
9.    هماهنگی با ریاست عمومی تنظیم اداره قوتها در جهت طرح و ترتیب تشکیل.
10.    تقویت و هماهنگی با ریاست ها و جزوتامهای وزارت در مورد ترتیب طرح تشکیل ملکی.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت،اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، روابط عامه، اداره و مدیریت، ارتباطات، علوم اجتماعی، ادبیات، تعلیم وتربیه، منابع بشری، حکومت داری) و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies