شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

ولایت اسم رتبه شماره تماس وتس اپ
کابل جمعه گل"همت" پاسوال 202100400 787807807
پروان عبدالواسع"رحیمی" سمونوال 791263009 745000710
کاپیسا احمد فرید"مشعل" مل پاسوال 791415231 700322531
پنجشیر عبدالقیوم"فیضی" سمونمل 747232323  
بغلان محمد ویس"صمیمی" مل پاسوال   702212213
کندز فقیرمحمد"جوزجانی" مل پاسوال 799105317 788778000
تخار رازمحمد "دوراندیش سمونیار 702003152 702003152
بدخشان اسد الله "محمدی" مل پاسوال   791276620
سمنگان عبدالله "گارد" سمونوال   799888860
بلخ سیدمعراج الدین"سادات" سمونوال 790999299 772606060
جوزجان عبدالواحد"وجدان" سمونمل 791265403 782700769
سرپل خواجه ابوبکر"جیلانی" مل پاسوال 747600000 767161616
فاریاب غیب الله"سادات" مل پاسوال 793211540  
میدان وردگ الله داد"فدائی" سمونوال 707030905 704999914
غزنی محمد خلیل"اندرابی" مل پاسوال   700555000
زابل حکمت الله"کوچی" سمونوال 711111420 797777755
کندهار تادین خان"اچکزی" پاسوال 700004241 700555575
هلمند خلیل الرحمن"جواد" مل پاسوال 700080808 704757575
نیمروز عبدالوهاب"بالاکرزی" سمونوال   706731889
فراه غلام درویش سمونوال 799439393  
هرات عبیدالله"نورزی" سمونوال 702599999 747242090
غور وحیدالله"نظامی" سمونوال   792222444
بادغیس محمد محفوظ"ولیزاده" مل پاسوال   791676767
اروزگان شفیع الله "سهار" سمونوال 791253299 706060076
بامیان زبردست"صافی" سمونوال 749300030 797100400
دایکندی غلام سخی"غفوری" مل پاسوال 777221166 711112727
لغمان مدیرمنظور"استانکزی" سمونوال   791265388
ننگرهار غلام سنائی"استانکزی" پاسوال 791219511  
کنرها محمدیوسف"مظلومیار" سمونوال 705772222 775772222
نورستان محمد صابر"آرین" مل پاسوال   790767676
لوگر فیض الله "غیرت" مل پاسوال 791255112 791255112
پکتیا سلطان داود مل پاسوال   791230444
پکتیکا نجیب الله "سرتیری" مل پاسوال 700445522  
خوست داود"تره خیل" مل پاسوال   786665533