شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

ولایت اسم رتبه شماره تماس وتس اپ
کابل جمشید"طوطاخیل" پاسوال 202100400 0780500400
پروان عبدالروف"ارزگانی" مل پاسوال 791263009 745000710
کاپیسا معین الدین"سیال" سمونوال 0794100031 0791261167
پنجشیر عبدالصبور"نصرتی" مل پاسوال 0773666666 0799440531
بغلان محمد ویس"صمیمی" مل پاسوال   702212213
کندز حق نواز"حقیار" مل پاسوال   799460046
تخار اکرام الدین"سریع" مل پاسوال 0780000123 780000123
بدخشان محمد صادق "مرادی" مل پاسوال   0799145222
سمنگان عبدالله "گارد" سمونوال   799888860
بلخ سیدمعراج الدین"سادات" سمونوال 790999299 772606060
جوزجان عبدالواحد"وجدان" سمونمل 791265403 782700769
سرپل خواجه ابوبکر"جیلانی" مل پاسوال 747600000 767161616
فاریاب غیب الله"سادات" مل پاسوال 793211540  
میدان وردگ الله داد"فدائی" سمونوال 707030905 704999914
غزنی محمد عثمان"جانباز" مل پاسوال   798300300
زابل حکمت الله"کوچی" سمونوال 711111420 797777755
کندهار تادین خان"اچکزی" پاسوال 700004241 700555575
هلمند ولی جان"سرحدی" مل پاسوال 078409900 729919906
نیمروز عبدالوهاب"بالاکرزی" سمونوال   706731889
فراه غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0777221166 711112727
هرات غلام سنائی"ستانکزی" پاسوال 0791219511 0729555155
غور نیک محمد"نیکزاد" سمونیار 0791282101  
بادغیس فدا محمد "تره خیل" سمونوال 0700558888  
ارزگان علی احمد "عطایی" مل پاسوال 0700329093  
بامیان زبردست"صافی" سمونوال 749300030 797100400
دایکندی محمود"بهیر" سمونوال 0796192020  
لغمان مدیرمنظور"استانکزی" سمونوال   791265388
ننگرهار جمعه گل"همت" پاسوال 0787807807 0787807807
کنرها محمدیوسف"مظلومیار" سمونوال 705772222 775772222
نورستان سید عاقل شاه"خلوتی" سمونمل 0791261200 0791261200
لوگر فیض الله "غیرت" مل پاسوال 791255112 791255112
پکتیا نجیب الله "سرتیری" مل پاسوال 0700445522  
پکتیکا لطف الله "کامران" سمونوال 0791240440 0791240440 
خوست داود"امین"  پاسوال 0708719720 744247444