د ولایاتو امنیه قوماندانان د اړیکې شمیرې

ولایت نوم رتبه اړیکې شمیره
هلمند احسام الدین هلمندی سمونیار 0744965241
کندهار تادین خان پاسوال 070004241/0700555575
غزنی  خالد وردگ سمونمل 0791082666
پکتیکا ایمل نیازی سمونمل 0791171719
پکتیا محمد عثمان جانباز سمونوال 0798300300
فراه غلام محی الدین سمونیار 0745000811
زابل معراج الدین سادات سمونمل 0772606060
خوست سید احمد بابازی سمونوال 0791250586
اروزگان محمد خطاب خنجری سمونمل 0744220202
میدان وردگ ویس "صمیمی" مل پاسوال 0702212213
لوگر رحم خدا مخلص سمونوال 0791262200
کنرها شفیع الله سهار سمونمل 0791253299
کاپیسا فرید احمد مشعل مل پاسوال 0700322531
نیمروز  الله داد فدایی سمونوال 0704999914 / 0707030905
ننگرهار عبدالرقیب مبارز  مل پاسوال 0700572847
نورستان  محمد صابر "آرین" پاسوال 0790767676
بادغیس  شریف الله جمتو سمونیار 0700008299
لغمان  سالم الماس  مل پاسوال 0795500600
هرات  امین الله "امرخیل" مل پاسوال  0799200201/0707200077
فاریاب  غیب الله  مل پاسوال 0793211540
کندز  منظور ستانکزی سمونوال 0747595174
تخار  حشمت الله مسلم سمونوال 0707444222 / 0796333666
سرپل  خواجه ابوبکر  مل پاسوال 0747600000
بدخشان  اسدالله محمدی سمونوال 0791276620
بغلان  نیاز محمد نیازمند سمونوال 0791211880
سمنگان  عبدالله گارد سمونوال 0799888860
پروان  محمد محفوظ مل پاسوال 0791676767
بامیان  صادق مرادی مل پاسوال 0799145222
پنجشیر  محمد اسحاق "تمکین" مل پاسوال 0700294353
غور  محمد امین احمدزی سمونیار 0770778440
دایکندی  محمد آقا داود سمونوال 0700005555
جوزجان  عبدالواحد وجدان سمونیار 0791265403
بلخ اجمل فایز سمونوال 0791250800
کابل  سید محمد "روشندل"  لوی پاسوال 0791191677 / 0711909361