د ولایاتو امنیه قوماندانان د اړیکې شمیرې

ولایت نوم رتبه اړیکې شمیره
هلمند احسام الدین هلمندی سمونیار 0744965241
کندهار تادین خان پاسوال 070004241/0700555575
غزنی  داوود "تره‌خیل" مل پاسوال 0700277110
پکتیکا غلام سخی "روغلیوانی" مل پاسوال 0700601767/0799385355
پکتیا راز محمد "مندوزی" مل پاسوال 0795200202
فراه رحمت الله "صدیقی" مل پاسوال  070818124
زابل معراج الدین سادات سمونمل 0772606060
خوست اختر محمد "نورزی" مل پاسوال 0766151151
اروزگان محمد خطاب خنجری سمونمل 0744220202
میدان وردگ ویس "صمیمی" مل پاسوال 0702212213
لوگر محمد "ابدالی" سمونوال 0700000654
کنرها حق نواز "حقیار" مل پاسوال 0799460046
کاپیسا بصیر خپلواک مل پاسوال 0747286175/0791251515
نیمروز  رقیب "مبارز" سمونوال 0791261212
ننگرهار غلام سنایی "استانکزی"  پاسوال 0729555155
نورستان  محمد صابر "آرین" پاسوال 0790767676
بادغیس  خلیل الرحمان جواد مل پاسوال 0700080808
لغمان  نبی جان ملاخیل  پاسوال 0708874745 / 0772344188
هرات  امین الله "امرخیل" مل پاسوال  0799200201/0707200077
فاریاب  غیب الله  مل پاسوال 0793211540
کندز  عبدالباقی "نورستانی" پاسوال 0799080085/0700296992
تخار  عبدالرشید "بشیر" مل پاسوال 0707777715
سرپل  عبدالقیوم "باقیزوی"  پاسوال 0708998988
بدخشان  سید عباس "سادات" مل پاسوال 0744443727/0791247452
بغلان  الله داد فدایی سمونوال 0749999914
سمنگان  محمد جان "دریاب" مل پاسوال 0796063733
پروان  محمد محفوظ مل پاسوال 0791676767
بامیان  صادق مرادی مل پاسوال 0799145222
پنجشیر  محمد اسحاق "تمکین" مل پاسوال 0700294353
غور  عبدالقیوم "صافی" مل پاسوال 0777151577
دایکندی  غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0700221166/0777221166
جوزجان  فقیر محمد جوزجانی مل پاسوال 0799105317
مزارشریف  محمد اکرم "سامع" پاسوال 0799111414
کابل  سید محمد "روشندل"  لوی پاسوال 0791191677 / 0711909361