امنیتي ارشد معینیت

    د معین په اړه                       د معینیت په اړه

 

 • د عامه امن ریاست
 • د پلان او اپراسیون لوی ریاست
 • د ملګرو ملتونو د امنیتي دفترونو ریاست
 • د سرحدي پولیسو ریاست
 • د ترافیک ریاست
 • د انټرپول پولیسو ریاست
 • د جرمونو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست
 • د لوړ پوړو چارواکو قطعې قومانداني
 • د ځانګړو ځواکونو لویه قومانداني
 • پېښو ته د رسېدنې او اطفایې لوی ریاست
 • د مخابرې او ټېکنالوژۍ لوی ریاست