د ویاند دفتر سره اړیکه

د افغانستان اسلامي جمهوریت | د کورنیو چارو وزارت

د مقام د دفتر عمومی ریاست | د رسنیو او عامه اړیکو ریاست | د وياند دفتر


 

نجیب دانش  د رسنیو او عامه اړیکو رئیس:

د اړیکو شمېرې: 704999981 (93+) / 202202968 (93+)

هدایت الله "حافظ"  د رسنیو او عامه اړیکو مرستیال

عمومی معلومات: (0202201758)