د ویاند دفتر سره اړیکه

د افغانستان اسلامي جمهوریت | د کورنیو چارو وزارت

د مقام د دفتر عمومی ریاست | د رسنیو او عامه اړیکو ریاست | د وياند دفتر

 

نجیب دانش  د رسنیو او عامه اړیکو رئیس:

هدایت الله "حافظ"  د رسنیو او عامه اړیکو مرستیال

عمومی معلومات (0202201758)