د ویاند دفتر سره اړیکه

د اړیکو شمېرې: طارق آرین د کورنیو چارو وزارت ویاند

700 999 207 (93+)

هدایت الله "حافظ"  د رسنیو او عامه اړیکو مرستیال

عمومی معلومات: (0202201758)