د پالیسي او ستراتیژي معینیت مقام

    د معینې په اړه                       د معینیت په اړه

نظامي مرستیالي

 • د نړیوالو همکاریو ریاست
 • د مرستو د همغږۍ ریاست
 • د اړتیاو د شننې ریاست
 • د څارنې او ارزونې عمومي ریاست
 • د څارنې او ارزونې ع ریاست مرستیالي
 • د ولایتي همغږۍ ریاست

د دفتر ریاست

 • د ستراتیژي عمومي ریاست
 • د پلان، شننې او ارزونې ریاست
 • د پلان او څېړنیزې پالیسي ریاست
 • د تامیناتي پالیسي ریاست
 • د پلان او مالي برنامو ریاست