پاسپورټ

superadmin

ښاغلیو/آغلیو متقاضیانو:
د پاسپورټ د چاپ او ترلاسه کولو لپاره لاندې معلوماتو او مدارکو ته اړتیا ده. د مهربانۍ له مخې د آنلاین فورمې د کره بشپړولو لپاره له لارښود څخه ګټه پورته کړئ.
نوټ : د پاسپورټ غوښتنې فورمه یوازې یو ځل ډکېږي. نورو معلوماتو لپاره دلته کلیک کړۍ.

د غوښتونکو دشکایاتو ته د رسیدو لپاره په لاندی ټیلفون شمیرو اړیکه ونیسئ:
0202510984 / 0202510985
0202500716 / 0202510165

خورا ډیر کارول شوي خدمتونه
ټول خدمات