پولیس مردمی

moi

 

وزارت امور داخله بمنظور برداشتن فاصله میان مردم و پولیس، شوراهای مشارکت مردم و پولیس را در 11 ولایت کشور ایجاد نموده است، این شوراها حلقه ارتباطی میان پولیس و مردم بوده و نقش اساسی را در تامین امنیت ایفا خواهند کرد، هدف دیگر این شوراها نظارت نماینده های مردم از عملکرد پولیس است.
 شورای های مشارکت مردم و پولیس در سطح ولسوالی ها و حوزه های شهری تاسیس و اعضای آنرا علما، محاسن سفیدان با تجربه، وکلای گذر، اعضای جامعه مدنی، استادان مکاتب، جوانان ،متقاعدین ملکی و نظامی تشکیل میدهد.

 

تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس