کنفرانس آگاهی دهی و ایجاد شوراهای مشارکت مردم و پولیس

مدیریت عمومی پولیس مردمی ولایت بادغیس، جلسه آگاهی دهی و انتخابات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس را به اشتراک 37 تن علمای کرام، روحانیون، متنفذین قومی، محاسن سفیدان، اعضای محترم جامعه مدنی، نماینده اصناف، اساتید معارف و پوهنتون ها، متقاعدین قوای مسلح، خانم ها و جوانان  برگزار کرد.
  در این جلسه نماینده مقام ولایت، رهبری قوماندانی امنیه، علمای کرام، روحانیون، متنفذین قومی، محاسن سفیدان، اعضای جامعه مدنی، متقاعدین قوای مسلح و جوانان عضویت داشته که پیرامون ضرورت و ایجاد شوراهای مشارکت مردم و پولیس بحث و تبادل نظر صورت گرفته، بعد از ارائه نظریات اشتراک کنند گان از میان آنها رئیس، معاون و منشی شورای مشارکت مردم و پولیس از طریق آراء آزاد انتخاب و به کار آغاز نموده اند.
در جریان این برنامه سوالات و پیشنهادات از طرف اشتراک کننده گان، جلسه مطرح شد که از سوی مسئولین امنیتی آنولا و مدیریت ع پولیس مردمی برای اشتراک کنندگان پاسخ قناعت بخش ارائه و مسئولین امنیتی در این زمینه همکاری مردم را در راستای تأمین امنیت، مبارزه علیه فساد اداری، اخلاقی و اجتماعی نهایت موثر دانسته و از تلاشها و همکاریهای بیدریغ مردم شریف ولایت بادغیس ابراز سپاس و قدردانی نمودند.

moi