معینیت پالیسی و استراتیژی

معینیت پالیسی و استراتیژی تدوین کننده  و ترتیب دهنده پالیسی ها ، استراتیژی ها و تنظیم تشکیلاتی در سطح قوای پولیس بوده در استقامت کاری استراتیژی، ریاست عمومی استراتیژی و ریاست تحلیل پلان و ارزیابی استرتیژیک است .

در استقامت کاری پالیسی ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی و رییس پالیسی های مادی و تخنیکی اجرای وظیفه مینمایند و در بخش تشکیلات ریاست تنظیم اداره قوتها و رییس تشکیلات اجرای وظیفه مینمایند.

معینیت پالیسی و استراتیژی در سال 1392 پالیسی ها و استراتیژی های زیادی را برای بهبود فعالیت های پولیس ملی تهیه و ترتیب نموده که میتوان به طور نمونه از بعضی از این اسناد در ذیل ذکر نمود:

هدف از تدوین این دیدگاه ده ساله برای پولیس ملی افغانستان اینست تا اهداف استراتیژیک و درازمدت وزارت امور داخله را در قبال انکشاف متداوم پولیس ملی، ساختارهای که جوابگوی نیازمندی های انجام وظایف و مسئولیت ها و وضعیتی که پولیس ملی افغانستان بعد از مدت ده سال باید در آن قرار داشته باشد مشخص گردد، تا از یک سو مسئولین و منسوبین وزارت داخله بر اساس آن اهداف و پلان های عملیاتی سطح مربوطه خویش را تدوین و برای رسیدن به آن تلاش نمایند، و از سوی دیگر برای مردم افغانستان تصویری از آینده پولیس ملی داشته باشند.

این دیدگاه توسط پلان های تطبیقی یا عملی دوساله که جزئیات استراتیژی و برنامه ها برای رسیدن به این دیدگاه در بر خواهد گرفت، حمایت خواهد شد تا از رسیدن به این دیدگاه طی مدت پیش بینی شده اطمینان حاصل گردد. در تدوین این دیدگاه از اسنادی تقنینی و رهبری کننده چون قانون اساسی افغانستان، استراتیژی انکشاف ملی، قانون پولیس افغانستان و پیشنهادات گروپ های کاری استفاده شده و این سند با در نظرداشت منافع علیای کشور، نیاز های امنیتی و حکومتداری و خواست های مشروع مردم افغانستان انکشاف داده شده است.

وزارت امورداخله طی سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای را پیرامون بهبود دادن پلانگذاری استراتیژیک داشت. وزیر امور داخله دایرکتیف پلان گذاری استراتیژیک را که تمام پروسه پلانگذاری استراتیژیک وزارت امور داخله را تشریح میدهد،  در ماه جدی 1392مطابق (فبرور 2014) منظور نمود. پروسه مذکور در چوکات معینیت پالیسی  و استراتیژی توسط ریاست عمومی استراتیژی رهبری میگردد. همچنان این دایرکتیف جزئیات پلانگذاری و مسؤلیت های گزارش دهی معینیت ها و ریاست های مستقل را به شمول جدول زمانی، فارمت و سیستم را جهت عملی نمودن شرح میدهد. دایرکتیف هذا وزارت امور داخله را در ایجاد اسناد مهم پلان گذاری مانند استراتیژی پولیس ملی و پلان پولیس ملی  کمک مینماید و همچنان وزارت امور داخله را در تطبیق پلان استراتیژی کمک میکند.

اسناد استراتیژی اهداف استراتیژیک وزارت امور داخله را طی دوره انتقال مسؤلیت درآینده  ایجاد مینماید.

اهداف استراتیژیک استراتیژی پولیس ملی

استراتیژی پولیس ملی وزارت امور داخله 13 اهداف استراتیژیک زیر را به گونه فشرده بیان مینماید:

ارایه تعلیم و تربیه معیاری و مبتنی بر نیاز ها؛

اکمال تجهیزات متناسب به وظیفه و مسولیت ها؛

انکشاف پلان های موثر عملیاتی و کاهش تلفات و ضایعات پولیس؛

 تقویت حضور و توانمند سازی زنان در وزارت امور داخله؛

حفظ پولیس محلی طی پروسه انتقال مسؤلیت و بعدا تطبیق انحلال مرحله پولیس ملی افغانستان و ادغام آن به پولیس ملی مطابق معیارات؛

 نهادینه ساختن اصلاحات و تقویت مهارت های ملکی در وزارت امور داخله؛

تقویت پولیس مردمی و اشتراک مردم در تحکیم حاکمیت قانون؛

مبارزه علیه فساد و تقویت مکانیزم ها برای تامین شفافیت و حسابدهی؛

خلع سلاح گروه های مسلح غیرقانونی؛

قویت هماهنگی با ارگانهای عدلی، قضایی و سایر ارگان های دولتی؛

بهبود وضعیت حقوق بشری در پولیس ملی و زندان ها و توقیف خانه ها؛

مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریزم و مواد مخدر؛

بهبود وضع معیشتی پولیس ملی؛

تدوین استراتیژی جلب و جذب زنان در پولیس ملی:

یکی از سه اولویت کاری وزیر امور داخله ازدیاد حضور زنها در وزارت امور داخله در سطوح مختلف بوده، که معینیت پالیسی و استراتیژی این سند مهم را تدوین نمود. اکنون نه تنها در سطح پایین بل زنان در سطوح بالا و موقف های تصمیم گیری شرکت دارند. مثلا رتبه رییس امور زنان را به رتبه جنرالی ارتقا یافته تا بتواند در جلسات رهبری اشتراک کند. معاون ریاست دفتر یک خانم است. برای اولین بار آمر حوزه شماره یک کابل، یک خانم تعین گردید. معاون قوماندانی  سرحدی میدان هوایی کابل یک خانم تعین گردید.

همچنان این معینیت رهنمود ها، طرزلعمل ها، پلان ها و گزارش های ذیل را نیز در سال 1392 ترتیب نموده است:

تدوین رهنمود مشترک  با قوماندانی ع آیساف،پولیس سرحدی و وزارت مالیه پیرامون تنظیم اسکنر ها در بنادر شیر خان وتورخم؛

تدوین طرزالعمل معیارهای عملیاتی بین المللی عبور و مرور مسافرین؛

کنترول ونظارت ازتطبیق استراتیژی وپلان پولیس ملی درمعینیت ها ی امورامنیتی، اداری، تأمیناتی، محافظت عامه، مواد مخدر، قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه؛

تثبیت و ارایه نیازمندیهای وزارت امورداخله؛

گزارش درمورد وضعیت نیروهای پولیس ملی قبل ازانتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی  به نیروهای  امنیتی  افغان ،تحلیل وضعیت فعلی کشور، تهدیدات موجوده و تأثیرات مناطق تخلیه شده بالای روحیه پولیس ملی؛

ترتیب وتکثیرپلان تطبیقی دوساله غرض تحقق اهداف ودیدگاه ده ساله پولیس ملی؛

ترتیب پالیسی وظایف پولیس ملی در انتخابات؛

ترتیب پالیسی جلوگیری از واقعات خشونت علیه زنان و اطفال درسطح وزارت امور داخله و اجتماع .

ترتیب پالیسی  رفتار و پیش آمد پولیس با  مردم؛

ترتیب طرزالعمل  کاری لابراتوار ها  مبارزه علیه مواد مخدر؛

ترتیب پالیسی اختصاصی پلانگذاری عملیات های معینیت مبارزه علیه مخدر؛

ترتیب پالیسی اختصاصی کشف و استخبارات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر؛

ترتیب پالیسی اختصاصی تعلیم و تربیه معینیت مبارزه علیه مواد مخدر؛

ترتیب پالیسی اختصاصی حفظ ونگهداشت اسلحه  کمری معینیت مبارزه با مواد مخدر؛

ترتیب طرزلعمل ضبط و طی مراحل  مدارک  معینیت مبارزه علیه مواد مخدر .

ترتیب طرزالعمل راپور دهی واقعات بحرانی .

ترتیب طرزالعمل انکشاف قضیه راپور دهی .

ترتیب پالیسی اختصاصی لوژستیکی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی .

ترتیب طرزالعمل صحی و روانی درمحابس و توقیف خانه ها .

ترتیب پالیسی امنیتی محابس و توقیف خانه ها .

ترتیب پالیسی انکشاف صناعتی وایجاد زمینه  شغل وحرفه آموزی برای محبوسین .

ترتیب پالیسی صنف بندی و بررسی قضایای محبوسین .

ترتیب پالیسی پولیس محلی .

ترتیب پالیسی وظایف پولیس ملی در 72 ساعت نخست گرفتاری .

ترتیب پالیسی تعلیمات بشر دوستانه پولیس ملی .

ترتیب پالیسی نقش بررسی کننده گان جرایم .

ترتیب پالیسی بررسی محل واقعه .

ترتیب پالیسی  خنثی سازی مواد انفجاریه .

ترتیب پالیسی اسنفاده از وسایط نقلیه پولیس .

اشتراک پرسونل اداره درسمینارهای تدویرشده ازجانب پروژه کمک های استراتیژیک به وزارت امورداخله ( SSMI ) و کورس آموزشی کمپیوتر .

اشتراک نماینده اداره در سمنیار پلانگذاری استراتیژیک .

ارایه پریزنتیشن درمورد اجراات ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی توسط رئیس عمومی پالیسی های تحقیقاتی درکمپ ایگرز .

تکمیل پروژه آزمایشی مدیریت استراتیژیک بین ولایات بلخ و سمنگان بشمول قوماندانی زون های سرحدی و امن و نظم عامه شمال به اشتراک مشاورین پروژه  کمک های استراتیژیک به وزارت امورداخله(  SSMI  ).

ترتیب پلان کاری سال های 2013 و 2014 درهمکاری پروژه SSMI  .