در باره معینیت پالیسی و استراتیژی

ریاست دفتر معینیت پالیسی و استراتیژی دارای سه مدیریت عمومی (مدیریت عمومی اسناد و ارتباط، مدیریت عمومی تامینات ومدیریت عمومی انسجام گزارشات) و یک مدیریت پیژند بوده و مسئولیت انسجام و هماهنگی امور داخلی (تنظیم اسناد و ارتباط، امور کادری، تامینات و مالی و انسجام و گزارشات) و تامین ارتباطات خارجی این معینیت را با دیگر معینیت ها و ادارات بیرونی به عهده دارد و منحیث پول ارتباطی عمل می نماید.

گزارش فعالیت ها و دست آوردهای عمده معینیت پالیسی و استراتیژی از بدو پیروزی امارت اسلامی افغانستان الی اکنون

از آنجائیکه مقام محترم نیک می دانند، بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان ایجاب می نمود تا تمام قوانین، مقرره و اسناد استراتیژیک در سطح وزارت امورداخله برویت روحیه و منش فکری امارت .ا.ا بازنگری، تدقیق و تدوین گردد.
بدینوسیله معینیت پالیسی و استراتیژی منحیث یک اداره کلیدی و سیاست گذار در تعین دور نمای وزارت امورداخله، با برنامه ریزی دقیق و پیگیری متداوم تلاش ورزید، تا خلا ها و مشکلات را شناسایی و جهت بیرون رفت از آن قوانین، مقرره و اسناد استراتیژیک را به سطح وزارت امورداخله را در روشنائی با پرتو شرعیت و اصول امارت اسلامی ترتیب و تدوین نماید. رهبری معینیت پالیسی واستراتیژی با عزم راسخ وتلاش مستدام سعی میکند تا با تهیه پلان استراتیژیک و پلانگذاری های سالانه، طرح و تدوین اسناد پالیسی، نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی ها؛ تعهدات وزارت با جامعه بین المللی، انسجام کمک های کشور های تمویل کننده (دونر ها) با استفاده از امکانات و ظرفیت، شفافیت و حاکمیت قانون را در این وزارت تقویت و حمایت نماید.
فشرده دست آوردهای عمده

اول –  دربخش پالیسی ها

ریاست عمومی پلان و پالیسی معینیت پالیسی و استراتیژی به اساس حکم نمبر (1408) مورخ 3/8/1443 عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تمامی اسناد رهنمودی قدمه های وزارت امورداخله را در هماهنگی با ادارات ذیدخل در پرتو ارزش های دینی و متکی به احکام شریعت اسلامی مجدداً تحت تدوین و مرور قرار داده و در رابطه به پالیسی ها اجراآت ذیل صورت گرفته است:-
    تدوین پالیسی تعلیمات و تحصیلات وزارت امورداخله؛
    تدوین مسوده پالیسی مبارزه با جرایم و پالیسی پولیس سرحدی؛
    کار بالای ترتیب مسوده پالیسی داخلی وزارت اموردخله جریان دارد؛
    مسوده رهنمود پالیسی ها و طرزالعمل ها نهائی و کار بالای ترجمه پشتوی آن جریان دارد.

دوم – در بخش طرزالعمل ها

جهت تسریع و ایجاد سهولت در روند کاری قدمه های وزارت امورداخله، بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان نیازمندی های ادارات تحلیل، شناسائی و بروفق آن پلان های منظم کاری تو ام با ایجاد گروپ های کاری با عضویت ادارات سند موثر غرض آوردن اصلاحات و شفافیت ترتیب و تدوین گردیده که قرار ذیل می باشد:-
    به تعداد (16) طرزالعمل تحت عنوان( طرزالعمل تنظیم امور کمپنی های امنیتی خصوصی، طرزالعمل اجاره گیری و اجاره دهی جایداد های غیر منقول وزارت امورداخله، طرزالعمل مرکز اطلاعاتی 119 پولیس، طرزالعمل تفنگ های شکاری، طرزالعمل اجراآت و سلوک پولیس در محل کنترول و تلاشی (چک پاینت امنیتی)، طرزالعمل مدت ایام نظارت مظنون و متهم، طرزالعمل وسایط اشترنگ راسته، طرزالعمل صدور امر تکسی، طرزالعمل و سایط شیشه سیاه، طرزالعمل اجراآت حوزات امنیتی، طرزالعمل صدور جواز وسایط زرهی، طرزالعمل توزیع کارت وسایط، طرزالعمل استخدام منابع کشفی، طرزالعمل کاری ریاست های انسجام امور تعلیمی و تحصیلی، کریمنال تخنیک و قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه تدوین و بعد از اخذ منظوری مقام وزارت  به تمام ادارات ذیربط غرض تطبیق ارسال گردیده است. 
    به تعداد (6) طرزالعمل تحت عنوان (طرزالعمل عملیات شبانه، طرزالعمل استفاده از تیلفون های هوشمند، طرزالعمل جمع آوری سلاح و وسایل دولتی از نزد مجاهدین، طرزالعمل جذب و تعلیمات مداومین کورس های مسلکی انجینری مبارزه علیه مواد انفجاریه و ضمیمه طرزالعمل وسایط زرهی و حمل و نگهداری سلاح) از طرف کمیته موظف نهائی و غرض اخذ منظوری به مقام وزارت شریک گردیده است.
    به تعداد (6) طرزالعمل تحت عنوان (طرزالعمل استفاده ازسیستم مدیریت قضایا، طرزالعمل های کاری ریاست های عمومی سرحدی، تنظیم اداره قوتها، کالج اناثیه، قوماندانی های عمومی اکادمی پولیس و جلب و جذب) نهائی و کار بالای تدقیق و ترجمه پشتوی آن جریان دارد.
    کار بالای ترتیب مسوده تعداد (14) طرزالعمل تحت عناوین (طرزالعمل کاری ریاست خدمات عامه، منابع بشری، صحیه، طرزالعمل محافظین والیان، معاونین و قوماندانی ها امنیه، طرزالعمل ثبت وسایط و مالکان آن در سیستم الکترونیکی، توزیع آپارتمانهای شهرک پولیس، طرزالعمل و رهنمود فعالیت های کمپنی های مشوره دهی مدیریت دفع خطر، طرزالعمل تثبیت رتبه مجاهدین، طرزالعمل پاسپورت کمپیوتری و صدور ویزه، طرزالعمل تنظیم ملاقات منسوبین قوای پولیس، طرزالعمل کمیسیون های ولایتی و ولسوالی ها و فعالیت های کمیته های فرعی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، طرزالعمل منع و جلوگیری از تورید و استعمال مواد کمیاوی امونیم نایتریت و طرزالعمل رهنمود خریداری و فروش اجناس و وسایل نظامی) از طرف کمیته موظف با تمام توان، تلاش و برنامه منظم که جلسات آن وقتاً فوقتاً راه اندازی می گردد جریان دارد.
سوم –  دربخش استراتیژی ها

    وزارت امورداخله بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان فاقد پلان استراتیژیک بوده، بر اساس زحمات وتلاش های فروان رهبری معینیت پالیسی و استراتیژی و برنامه ریزی دقیق تیم مسلکی ریاست استراتیژی این معینیت برای اولین بار در سطح سکتور های امنیتی و سایر وزارت خانه های کشور وزارت امورداخله سند پلان استراتیژیک چهار ساله (1402-1405) خویش را با در نظرداشت عوامل عمده تاثیر گذار (نفوس، جغرافیا، اقوام ساکن، مواد مخدر، مسلح غیرمسئول، گروهای سازمان یافته جرایم جنایی، شورشگری، ، سطح سواد، پروژه های ملی، سرحدات، بنادرزمینی ومیادین هوایی، محلات عام المنفعه، سطح جرایم در زمان گذشته وحال، سرمایه گذاری سکتورخصوصی، خدمات عامه، حوادث طبیعی وغیرطبیعی، منابع ملی، شاهراه وفرهنگی) و روش جمع آوری معلومات در پیوند به (نقاط قوت، ضعف، چالش ها و راه حل ها ) در بخش های تعلیم وتربیه، مبارزه با جرایم، ترافیک، سرحدی، محابس و توقیف خانه ها، تروریزم، تکنالوژی معلوماتی و مالی و بودجه  با استفاده از تحلیل تحقیقات انجام شده  به دو زبان ملی تدوین و به منصه اجرا قرار داده که برویت آن تمام قدمه های اینوزارت مطابق آن کار های خویش را ترتیب و تنظیم می نمایند.
    تحلیل و مطالعات در خصوصِ ساختار و رویکردهای امنیتی پولیس کشورهای ترکیه، سریلانکا، عربستان سعودی، منطقوی، دور و سازمان¬های سارک، شانگ¬های، ایکو و وضعیت محابس و توقیف¬خانه¬ها از سایت های معتبر انترنیتی جمع آوری، تحلیل و برآیند آن در غنامندی پلان، ¬طرح¬ها و سایرِ اسناد راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است؛
    نصاب تحصیلی سال 1401 با نصاب تحصیلی سال 1402 قوماندانی عمومی اکادمی پولیس مطالبه، مرور، مقایسه، و نواقصات آن از سلسله¬ی معاونیت محترم علمی و مسلکی با معینیت محترم امورِ اداری شریک ساخته شده است؛
    به تعداد (9) گزارش تحت عنوان (گزارش وضعیت جرایم جنائی، واقعات جرایم تروریستی و تخطی های مرزی و حریم هوائی با تفکیک ولایات و ولسوالی ها، در پیوند به سرحدات و فرهنگ اقوام سرحد نشین در افغانستان، گزارش مختصر پیرامونِ واکنش و دیدگاه های کاربران صفحات مجازی نسبت به عملکرد نیرو های امنیتی امارت اسلامی افغانستان، در پیوند به تروریزم، ساختار گروه های افراط گرائی اسلامی در سطح منطقه و چگونگی نحوه¬ی فعالیت و برنامه‌های آن¬ها در افغانستان، از هفدهمین دوره نشستِ سرانِ شورای امنیت کشور های عضوِ سازمان همکاری های شانگ¬های، پیرامون خط آهن میان افغانستان – ترکمنستان، پیرامون وضعیت محابس و توقیف خانه ها در سطح کشور،  و گزارش  از سایت های معتبر انترنیتی پیرامون نقش سازمان ایکو در توسعه روابط اقتصادی کشور های عضو  جهت گردِ آوری اطلاعات موثق، مسلکی ونظریات عامه بمنظورِ تحلیل وضعیت موجود وارایه راهکار های مناسب جمع آوری، توحید و تحلیل صورت گرفته است.
    تدوین رهنمود پلانگذاری استراتیژیک وزارت امورداخله.
    گزارش فشرده از ولایات:- تخار، کندز، بلخ، فاریاب، ننگرهار، کنرها، خوست و پکتیا توسط هئیت توظیف شده ریاست استراتیژی پیرامون سطح تعلیم وتربیه، وضعیت جرایم جنائی، وضعیت مواد مخدر، وضعیت ترافیکی، سطح اکمالات لوژستیکی، مشکلات، پیشنهادات و چگونگی پروسه جلب و جذب مجاهدین جمع آوری، توحید و در اسناد راهبردی از آن استفاده گردیده است.
چهارم –  دربخش پلان ها

    پلان عمومی سال های 1401 و 1402 و پلان به اساس نتایج متوقعه وزارت امورداخله به زبان (دری و پشتو) ترتیب و از طرف جلالتمآب و زیر امورداخله منظور و غرض تطبیق و عملی شدن اهداف آن به تمام قدمه های وزارت امورداخله تکثیر گردیده است.
    ترتیب پلان مبارزه با فساد وزرات امورداخله؛
    ترتیب پلان ضمیموی معاونیت اول وزارت امورداخله؛
    تدوین رهنمود پلانگذاری غرض آگاهی و رهنمائی مسئولین پلانگذاری قدمه های وزارت.
    تحلیل و مطالعه پلان سالانه وزارت امور داخله نهائی گردیده است. 
    جمع آوری و تحلیل پلان های فرعی قدمه های وزارت امور داخله در مطابقت با پلان عمومی سال 1402 این وزارت تکمیل و کار بالای توحید آن جریان دارد.
پنجم- در بخش نظارت وارزیابی

نظارت و ارزیابی یک پروسه اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در نتیجه تطبیق پالیسی ها، استراتیژی ها، برنامه ها و پروژه ها بوده و اثرات آنرا در کوتاه مدت و دراز مدت مورد بررسی قرار میدهد به این اساس اجراات ذیل صورت گرفته است:-
    گزارش توحیدی-تحلیلی؛ نظارت از چگونگی اجراآت (کارکرد ها و عملکرد ها) قوماندانی امنیه ولایات (34) گانه ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردیده است؛
    گزارش توحیدی-تحلیلی؛ نظارت از امور اداری، امنیتی و کشفی، تأمیناتی، مبارزه علیه مواد مخدر، پالیسی و استراتیژی، حقوقی و سایر موارد قوماندانی امنیه مرکز ولایات و ریاست های (امور صحیه، حوادث و اطفائیه،  ترافیک، پاسپورت و خدمات عامه) توأم با چالش های موجود و راه حل های پیشنهادی جهت تصمیم گیری بعدی به مقام وزارت ارائه گردید، که به اساس آن از طرف رهبری وزارت به ادارات مسئول دستور جداگانه صادر گردیده تا در جهت رفع چالش ها با نظرداشت پیشنهادات ارائه شده اقدامات لازم صورت گیرد؛
    از تطبیق فرامین، احکام، مصوبات، هدایات و اوامر مقام عالی ریاست الوزرا و مقام وزارت تعقیب و پیگیری صورت گرفته و گزارشات که از قدمه های مسئول در تطبیق آن مواصلت ورزیده؛ درج جدول مربوطه گردیده است؛
    گزارش توحیدی – تحلیلی نظارت و ارزیابی جهت چگونگی تطبیق و پیشرفت فعالیت های مندرج پلان عمومی سال 1401 وزارت امورداخله  و پلان ضمیموی آن ترتیب و به ریاست محترم عمومی دفتر مقام ارسال گردیده است.  
    گزارش توحیدی – تحلیلی ارزیابی از حکومت داری محلی در ولایات (34) گانه بطور جداگانه ترتیب و به ریاست محترم دفتر مقام ارسال گردیده است.
    گزارش تحلیلی؛ نظارت از ریاست خدمات عامه و مدیریت عمومی دایاک ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردیده که در رابطه از طرف مقام وزارت پیرامون در نظرداشت موارد تذکر رفته در گزارش مزبور به بخش های مربوطه؛ دستورات لازم ارائه گردیده است؛
    گزارش توحیدی - تحلیلی؛ نظارت و ارزیابی از امور کاری و اداری ریاست های (پاسپورت، ترافیک، امور صحیه، حوادث و اطفائیه، خدمات عامه، منابع بشری، مدیریت برنامه ها (PMO)  و مدیریت دایاک) ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردیده که در رابطه از طرف مقام وزارت پیرامون در نظرداشت موارد تذکر رفته در گزارش مزبور به بخش های مربوطه؛ دستورات لازم ارائه گردیده است؛ 
    ترتیب و تدوین پلان نظارت و ارزیابی از بابت سال 1401 و 1402 در سطح مرکز و ولایات کشور.
    نظارت و ارزیابی از تطبیق تعداد (8) طرزالعمل تحت عناوین ( طرزالعمل اجراآت حوزات امنیتی و قوماندانی های امنیه و لسوالی ها، طرزالعمل توزیع کارت وسایط، طرزالعمل صدور جواز وسایط زرهی، طرزالعمل صدور جواز و نگهداری حل و سلاح، طرزالعمل تفنک های شکاری، طرزالعمل اجراآت 119 پولیس، طرزالعمل تنظیم امور کمپنی های امنیتی خصوصی ولایحه جمع آوری گداها) در سطح وزارت امورداخله.
    پیگیری و تعقیب از تطبیق تعداد (8) فرمان، (7) حکم،  (11) عنوان دستور، (2) عنوان امریه و (1) عنوان مصوبه در سطح قدمه های وزارت امورداخله صورت گرفته است.
ششم- در بخش طرح ها و میکانیزم ها:

    تدوین تعداد (5) طرح تحت عنوان (طرح جلوگیری استفاده از اسعار خارجی، طرح کاهش آلودگی هوا، طرح تامین ارتباط بین مجاهدین و مردم، طرح تداوی معتادین و طرح مبارزه با مواد مخدر)؛
    به تعداد (6) طرح تحت عنوان (طرح نام گذاری قطعات، مکان های آموزشی- اداری، طرح شعارها و نمادها، طرح ممنوعیت تصویر برداریاز صحنه جنگ، کشته شده گان جنگی و اسرا توسط مجاهدین امارت اسلامی، طرح ایجاد قطعه محافظت از صلح و استقلال کشور، طرح نقش امنیتی وزارت امورداخله به منظور جلوگیری از غارت معادن کشور، طرح ضرورت توجه به اصلاحات رسانه ای و طرح بررسی وضعیت نا به سامان ترافیک جاده در شهر کابل ترتیب و نهائی گردیده است.
    طرح جلوگیری استفاده از اسعار خارجی در معاملات و لایحه جلوگیری از عمل تگدی و جمع آوری گدا در سطح کشور از طرف کمیته موظف نهائی و بعد از اخذ منظوری جلاتمآب وزیر صاحب امورداخله غرض اجراآت بعدی به قدمه های مربوطه تکثیر و توزیع گردیده است.
    لایحه جلوگیری از عمل تگدی و جمع آوری آنها؛
    کار روی قرار داد پروژه الکترونیکی معیاری سازی سیستم ترافیک جریان دارد.
هفتم – دربخش هماهنگی و جلب کمک های بین المللی

    تدویر جلسات با نماینده گان موسسات و نهاد های محترم ( WFP، یونما، UNDP،  UNOCHA یا اداره بین المللی و هماهنگی کمک های بشری و موسسه محترم اکبر) جهت جلب کمک ها و حمایت از برنامه های استراتیژیک وزارت امورداخله و همچنان در رابطه به بازگشایی دفاتر خارجی و تامین امنیت کارمندان آنها تبادل نظر صورت گرفته است.
     به تعداد (2) جلسه هماهنگی با نماینده گان ادارات محترم یونما و بخش زنان سازمان ملل روی رفع ابهامات در طرزالعمل جواز دهی به شرکت های خصوصی و دسترسی به کمک های بشری تدویر و  تبادل نظر صورت گرفته است.
هشتم- در بخش تفاهمنامه ها

    در رابطه به تعداد (5) تفاهمنامه، پروتوکول و قرار داد بیرونی (تفاهمنامه همکاری میان جمهوریت تاتارستان(فدراسیون روسه) و امارت اسلامی افغانستان ( اداره ولایتی کابل) در بخش های فرهنگی، علمی، اقتصادی، تجارتی، تفاهمنامه همکاری استراتیژیک-علمی، اکادمیک و تخنیکی دولت ترکیه با قوماندانی عمومی اکادمی پولیس، تفاهمنامه همکاری ترانسپورتی میان ترکیه – ایران و افغانستان، پروتوکول همکاری میان ازبکستان وافغانستان در عرصه مبارزه با قاچاق و جرایم گمرکی و قرار داد همکاری در بخش ترانسپورتی میان افغانستان و غیر غزستان  ابراز نظر صورت گرفته است.
    در پیوند به تعداد (8)  تفاهمنامه داخلی میان شرکت برشنا -وزارت امورداخله، شرکت افغان پست – وزارت امورداخله، موسسه تحصلات عالی فانوس- وزارت امورداخله، شورای عالی طبی - وزارت امورداخله،  تفاهمنامه تبادل اطلاعات میان د افغانستان بانک- وزارت امورداخله، تفاهمنامه همکاری میان ریاست پاسپورت و د افغانستان بانک،  تفاهمنامه همکاری میان وزارت امورداخله و وزارت صنعت وتجارت و همچنان تفاهمنامه چهار جانبه همکاری میان وزارت های دفاع ملی، داخله، صحت عامه و ریاست عمومی استخبارات ابراز نظر صورت گرفته است.
نهم - دربخش تثبیت نیازمندی ها

    نیازمندی های قدمه های معینیت های ارشد امور امنیتی، امور اداری،  تامیناتی، مبارزه با مواد مخدر، پالیسی و استراتیژی و ریاست های عمومی مستقل جمع آوری و مطابق پروسه کاری نیازمندی ها طبقه بندی گردیده تا برویت آن طی یک پروپوزل خاص با دونرهای بین المللی در آینده شریک ساخته شده و برنامه های انکشافی در سطح وزارت امورداخله تحقق یابد. 
    جلسات کمیته کاری بخاطر اولویت بندی نیازهای قدمه های وزارت امورداخله راه اندازی گردیده است.
دهم - دربخش تحقیقات علمی وتخصصی

به منظور تحلیل وضعیت کنونی عوامل بحران زا، دریافت راه های حل تشخصی چالش ها و مشکلات و ایجاد یک دیدگاه مشخص و استقامت دهی به رهبری وزارت امور داخله اجراآت ذیل صورت گرفته است:
    به تعداد (2)  تحقیق علمی و تخصصی در پیوند به (بررسی بوم شناسیک کجروی شهری و بررسی وضعیت و عوامل موثر بر رضایت مردم از پولیس در شهر کابل)  تکمیل و نهائی گردیده و بعد از اخذ  منظوری سفارشات و خلاء های دریافت شده با بخش های مربوطه غرض رعایت و عملی شدن آن شریک می گردد.
    تحقیق در پیوند به چگونگی وضعیت امنیتی مسیر پروژه ملی تاپی در پنج ولایت کشور شناسائی، چالش ها و دریافت های تحقیق طی یک پریزنتیشن با هیات رهبری معینیت پالیسی و استراتیژی شریک می گردد.
    پلان تحقیق تحت عنوان سروی میزان رضایت مردم از چگونگی روند توزیع پاسپورت در شهر کابل ترتیب و نهائی گردیده است.
یازده هم –  دربخش اسناد تقنینی (قوانین و مقرره ها)

    به تعداد (7) قوانین تحت عنوان (قانون پولیس، قانون امورذاتی افسران،بریدملان وساتنمنان، قانون مبارز علیه فساد اداری و(قانون مبازه با جرایم سنگین)، قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی، قانون پاسپورت، قانون مباررزه با مواد مخدر و قانون ترافیک جاده) از طرف کمیته موظف مورد تدقیق و بازنگری قرار گرفته است.
    به تعداد (9) مقرره تحت عنوان(مقرره تنظیم وظایف وفعالیت های وزارت امورداخله، مقرره تادیب انضباط ودسپلین نظامی، مقرره تنظیم امور نظارت خانه ها، مقرره مواد نورافشان، مقرره بورسیه های تحصلات عالی نظامی، مقرره تنظیم امور اطفاییه و مقرره جواز سیر) از طرف کمیته موظف مورد دقیق و بازنگری صورت گرفته است.
    به تعداد (25) سند تقنینی تخریج فقهی و تدقیق گردیده و کار بالای  تخریج فقهی و تدقیق (31) سند دیگر جریان دارد.
دوازدهم- در بخش آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت

    به منظور افزایش آگاهی کارمندان، (8) عنوان  طرزالعمل های منظور شده به تعداد (10000) هزار جلد چاپ و به قدمه های وزارت امورداخله غرض تطبیق بهتر توزیع گردیده و کار بالای چاپ (6) عنوان طرزالعمل دیگر جریان دارد؛
    تدویر (8) برنامه آگاهی از تطبیق پالیسی در سطح حوزات امنیتی و قوماندانی امنیه ولسوالی های ولایت کابل؛
    تدویر (6) برنامه آموزشی یکروزه تحت عنوان( نحوه ترتیب پلان برویت پلان استراتیژیک و سایر پلان ها) برای (43) تن کارمندان قدمه های وزارت امور داخله غرض بلند رفتن ارتقای ظرفیت آنها در راستای پلانگذاری؛
    سیمینارعلمی تحت عناوین چگونگی تحقق پروژه های انکشافی ( پروژه ملی تاپی و سازمان همکاری‌های شانگ¬های، افغانستان، فرصت¬ها و تهدیدات آن در افغانستان برای هیات رهبری معینیت پالیسی و استراتیژی تدویر و تشریح گردیده است.
    به تعداد (4) برنامه آموزشی و رهنمودی پیرامون (تشریح لوایح وظایف ادارات محلی، قوماندانی امنیه ولایات، نحوه نظارت و ارزیابی و گزارش دهی؛ نحوه پلانگذاری، نظارت و ارزیابی و مراسلات اداری) برای کارمندان ریاست عمومی نظارت و ارزیابی غرض بلند رفتن سطح آگاهی و ارتقای ظرفتی آنها تدویر گردیده است.
    یک برنامه آموزشی تحت عنوان (شیوه ترتیب گزارش و تشریح فارمت گزارش پلان به اساس نتایج متوقعه) برای تعداد (70) تن مسئولین گزارش دهی قدمه های وزارت امورداخله و مسئولین گزارشدهی قدمه های معینیت پالیسی واستراتیژی جهت بلند رفتن ارتقای ظرفیت و آگاهی آنها در قسمت روند گزارش دهی از طرف مسئولین گزارش دهی این معینیت راه اندازی گردیده است.
نتیجه گیری/ تحلیل

معینیت پالیسی و استراتیژی سمت دهنده اسناد استراتیژیک در وزارت امور داخله بوده و رهبری این معینیت تلاش می ورزد تا با تدوین اسناد موثر و کار را با در نظرداشت ارزیابی محیط داخلی و خارجی، قوانین، مقرره ها، پالیسی ها، طرزالعمل، طرح ها و پلان های مشخص را ترتیب و تدوین نماید و در ضمن دیدگاه، ماموریت، مسیر¬های انکشافی اهداف، مقاصد و فعالیت های پولیس وزارت امور داخله را برای چهار سال آینده مشخص ¬سازد. که خود نماینگر برنامه ریزی منظم در این معینیت می باشد.