تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت پکتیکا

بتاریخ های 3/10/1396، 15/12/1396، 16/12/1396، 2/12/1396، 15/1/1397، 9/2/1397 و 9/3/1397  مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت پکتیکا و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (133) تن میرسید 7  جلسه را پیرامون همکاری مردم محل باپولیس در تامین امنیت، مبارزه علیه تعصبات قومی مذهبی، نژادی، زبانی وروشهای بدیل آن، صلح و امنیت، مشکلات محیطی، وضعیت امنیتی، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و انتخابات پارلمان سال 1397 صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi