کنفرانس آگاهی دهی و ایجاد شوراهای مشارکت مردم و پولیس در ولایت ارزگان

moi


ریاست پولیس مردمی، کنفرانس آگاهی دهی و انتخابات اعضای شوراهای مشارکت مردم و پولیس را به تاریخ 4/12/1397 به اشتراک رهبری مقام ولایت ارزگان، منسوبین قومندانی امنیه ولایت ارزگان، رییس امنیت ملی، رییس و اعضای شواری ولایتی، قومندان لوای چهارم اردوی ملی، نماینده ریاست پولیس مردمی، رییس شورای علما، رییس حج و اوقاف، رییس اطلاعات و فرهنگ و رییس ریاست امورزنان، برگزار کرد.

در این جلسه 365 از روحانیون، متنفذین قومی، محاسن سفیدان، اعضای جامعه مدنی، متقاعدین قوای مسلح و جوانان نیز شرکت داشتند و پیرامون ضرورت و ایجاد شوراهای مشارکت مردم و پولیس بحث و تبادل نظر کردند، در روز دوم این کنفرانس بعد از ارائه نظریات اشتراک کننده گان از میان مردم طی دو مرحله اعضا، رئیس، معاون و منشی شورای مشارکت مردم و پولیس، از طریق آراء آزاد انتخاب و به کار آغاز نمودند.

در جریان این برنامه سوالات و پیشنهادات از طرف اشتراک کننده گان، جلسه مطرح شد که از سوی مسئولین امنیتی آنولایت و نماینده ریاست پولیس مردمی، برای اشتراک کنندگان پاسخ قناعت بخش ارائه و مسئولین امنیتی همکاری مردم را در راستای تأمین امنیت، مبارزه علیه فساد اداری و اجتماعی نهایت موثر دانسته و از تلاشها و همکاریهای بیدریغ مردم شریف ولایت ارزگان ابراز سپاس و قدردانی نمودند.
قابل یاد آوریست که در ولایت ارزگان شش شورای مشارکت مردم وپولیس  در سطح حوزه‌های شهری و ولسوالی‌های این ولایت ایجاد گردیده است.