تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت لوگر

بتاریخ های 5/10/1396، 2/12/1396، 11/12/1396، 15/1/1397، 3/2/1397 و 14/3/1397  مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت لوگر و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (140) تن میرسید 6  جلسه را پیرامون مبارزه علیه تعصبات قومی، مذهبی، نژادی و زبانی، صلح و امنیت از دیدگاه اسلام، مشکلات محیطی، وضعیت امنیتی، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و انتخابات پارلمان سال 1397 برگزار کردند، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi