تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت لغمان

بتاریخ های 15/11/1397، 5/1/1397 ،8/3/1397 و 15/3/1397 مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت لغمان و اعضای محترم
شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (93) تن میرسید 4 جلسه را پیرامون همکاری مردم با پولیس، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال 1397 وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی، تأمین امنیت محلات شان صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi