گزارش ماه جدی سال 1398

مدیریت های عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی، نورستان و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی که قبلاً ایجاد نموده است، به سلسله جلسات نوبتی ماهوار شان طی ماه جدی سال 1398 تعداد 207 جلسه شورای مشورتی بین مردم و پولیس را به اشتراک 5272 تن تدویر نموده اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان صحبت شده است. اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تأمین امنیت و حل مشکلات محلات شان نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل شریک ساخته، همچنان جهت حل آن مشوره های لازم ارائه نموده اند، مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و در تفاهم با رهبری قوماندانی محترم امنیه ولایت مبنی بر رفع مشکلات مردم اجراات مقتضی صورت گرفته و از نتیجه بدست آمده در جلسات بعدی برای اعضای شوراهای مشورتی غرض آگاهی ابلاغ میگردد.

 

پولیس مردمی