تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت غزنی

بتاریخ های 11/10/1396، 13/12/1396، 11/1/1397، 8/2/1397، 7/3/1397 و 17/3/1397  مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت غزنی و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (150) تن میرسید 6  جلسه را پیرامون جلسه بااعضای شورای مشورتی، حل منازعه، همکاری مردم باپولیس، صلح و امنیت و اهمیت آن، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال 1397 و امنیت در قراء و قصبات برگزار کردند، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi