تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت کنرها

بتاریخ های 7/10/1396، 15/11/1396، 11/12/1396، 22/1/1397، 8/2/1397 و 21 /3/1397 مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت کنرها و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (126) تن میرسید 6 جلسه را پیرامون همکاری مردم با پولیس، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال 1397 وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی، تأمین امنیت محلات شان و نهم حوت روز نیروهای امنیتی و دفاعی صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi