تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت نیمروز

بتاریخ های 6/10/1396، 3/11/1396، 2/12/1396، 5/1/1397، 5/2/1397، 10/3/1397 و 20/30/1397 مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (108) تن میرسید 7 جلسه را پیرامون جلسه با اعضای شورای مشورتی، حمایت و پشتیبانی مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال  1397، همکاری مردم در تامین امنیت با پولیس،استماع مشکلات ، پیشنهادات وانتقادات مردم،  جلب رضایت، اعتماد و همکاری مردم با پولیس صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi