بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۵

کابل

Background image

مدیر عمومی محاسبه

لایحه وظایف بستهای خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی محاسبه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۵
Background image

 معاون و سرمیخانیک

لایحه وظایف بستهای خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    معاون و سرمیخانیک
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 کارشناس

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 آمر ممر و روغنیات

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر ممر و روغنیات 
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 مدیر عمومی تهیه و تدارکات مرکز و ولایات

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تهیه و تدارکات مرکز و ولایات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 کارشناس

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

آمر البسه وقرطاسیه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر البسه وقرطاسیه
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

کارشناس مدیریت اسلحه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس مدیریت اسلحه 
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 کارشناس

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

Pagination