سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۵:۲۸

کابل

Background image

 عضو مدیریت عمومی تعلیمات

عنوان وظیفه:    عضو مدیریت عمومی تعلیمات 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    8

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۵:۰

کابل

Background image

اعضای کمکی سیستم اپس

عنوان وظیفه:    اعضای میز کمکی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    6

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۴:۵۳

کابل

Background image

مدیرعمومی دیتابیس

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیتابیس
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۲۴

کابل

Background image

 آی تی سپورت

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۲۰

کابل

Background image

مدیر عمومی سروی مواد مخدر

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۳

کابل

Background image

 استاد لسان دیپارتمنت تعلیمات عمومی


لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    استاد لسان دیپارتمنت تعلیمات عمومی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۳

کابل

Background image

 استاد دیپارتنمنت لوژستیک

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    استاد دیپارتنمنت لوژستیک 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۵:۵۸

کابل

Background image

 کمیته تخنیکی بورد نصاب مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کمیته تخنیکی بورد نصاب مدیریت عمومی نصاب تعلیمی و تحصیلی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

 تکنیشن لابراتورار

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    تکنیشن لابراتورار
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

انجینر آبرسانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر آبرسانی 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

 انجینر میخانیک

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر میخانیک 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

انجینر برق

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر برق
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

 انجینر آبرسانی انجینر آبرسانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر آبرسانی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

کابل

Background image

انجینر ساختمانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر ساختمانی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

 مدیر عمومی مفروشات و محروقات

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مفروشات و محروقات
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

 مدیر عمومی البسه و قرطاسیه


لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی البسه و قرطاسیه
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

 مدیر عمومی اعاشه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اعاشه
بست:    4

Pagination