یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات کابل
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸
Background image

مدیر عمومی مفروشات و اثاثیه

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مفروشات و اثاثیه
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی اقلام مصرفی و غیرمصرفی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اقلام مصرفی و غیرمصرفی  
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی داغمه جات

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی داغمه جات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی منابع بشری 
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

کارشناس

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی عینیات حربی

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی عینیات حربی
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی قید و ثبت فورم 14

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی قید و ثبت فورم 14
بست:    4
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی ترمیم وسایط

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی ترمیم وسایط
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی پرزه جات

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی پرزه جات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۲۸

کابل

Background image

 کنترولر دستگاه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کنترولر دستگاه
بست:    4
وزارت یا اداره:    آمریت اعمالت خانه 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۲۸

کابل

Background image

 آمر اعمالت خانه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر اعمالت خانه
بست:    3

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 آمر پلان گذاری

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر پلان گذاری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶
Background image

عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی
بست:    4

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای 
بست:    3

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 کارشناس محاسبه و معاشات

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس محاسبه و معاشات
بست:    4

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 مدیر عمومی هماهنگی با ارگان های تنفیذ قانون

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی با ارگان های تنفیذ قانون 
بست:    4

Pagination