آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت مبارزه با مواد مخدر 
موقعیت پست:    
تعداد بست:    1
گزارشده به:    رئیس هماهنگی در عرصه مواد مخدر
گزارش¬گیر از:    از کارکنان تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        هدف وظیفه: تأمین ارتباط وهمآهنگی با نهاد های عدلی و قضای جهت تحقق برنامه و فعالیت در عرصه مواد مخدر.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    نهایی نمودن اسنادها و معلومات جهت تدویر جلسات گروپ کاری با مرکز اختصاصی عدلی و قضائی، حارنوالی و محکمه اختصاصی.
2.    جمع آوری معلومات از مراجع ذیربط به منظور ترتیب دیتابیس های مورد نیاز و تهیه راپور توحیدی و ارایه آن به مقام ذیصلاح.
3.    ارایه معلومات در مورد احکام مندرج قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به مرکز اختصاصی عدلی و قضائی، حارنوالی و محکمه اختصاصی. 
4.    نظارت از زندانیان مواد مخدر در محابس، اخذ معلومات و ارائه گزارش از به مقامات ذیصلاح.
وظایف مدیریتی: 
5.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
6.    اشتراک و ارائه مشوره در جلسات تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر در وزارت عدلیه.
7.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
8.    اشتراک در جلسات ابتدای و نهائی محاکمه مجرمین مواد مخدر.
9.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    هماهنگی در بخش تحقق قانون مبارزه با مواد مخدر با مرکز اختصاصی عدلی و قضائی و حارنوالی و محکمه اختصاصی.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت،  اداره مدیریت، حکومت داری، شرعیات (فقه و قانون)، ارتباطات عامه، روابط بین الملل و از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
1.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
2.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
ب.(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies