آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای

moi-af
Sat, Feb 27 2021 2:36 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت هماهنگی با نهاد های عدلی و قضای 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت مبارزه با مواد مخدر 
موقعیت پست:    
تعداد بست:    1
گزارشده به:    رئیس هماهنگی در عرصه مواد مخدر
گزارش¬گیر از:    از کارکنان تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        هدف وظیفه: تأمین ارتباط وهمآهنگی با نهاد های عدلی و قضای جهت تحقق برنامه و فعالیت در عرصه مواد مخدر.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    نهایی نمودن اسنادها و معلومات جهت تدویر جلسات گروپ کاری با مرکز اختصاصی عدلی و قضائی، حارنوالی و محکمه اختصاصی.
2.    جمع آوری معلومات از مراجع ذیربط به منظور ترتیب دیتابیس های مورد نیاز و تهیه راپور توحیدی و ارایه آن به مقام ذیصلاح.
3.    ارایه معلومات در مورد احکام مندرج قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به مرکز اختصاصی عدلی و قضائی، حارنوالی و محکمه اختصاصی. 
4.    نظارت از زندانیان مواد مخدر در محابس، اخذ معلومات و ارائه گزارش از به مقامات ذیصلاح.
وظایف مدیریتی: 
5.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
6.    اشتراک و ارائه مشوره در جلسات تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر در وزارت عدلیه.
7.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
8.    اشتراک در جلسات ابتدای و نهائی محاکمه مجرمین مواد مخدر.
9.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    هماهنگی در بخش تحقق قانون مبارزه با مواد مخدر با مرکز اختصاصی عدلی و قضائی و حارنوالی و محکمه اختصاصی.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت،  اداره مدیریت، حکومت داری، شرعیات (فقه و قانون)، ارتباطات عامه، روابط بین الملل و از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
1.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
2.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
ب.(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.