مدیر عمومی داغمه جات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی داغمه جات
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم  اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس تنظیم اداره عینیات  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: قید و ثبت تمام فورم عینیات داغمه جات به دفاترکتاب املاک با استفاده از سیستم (Core IMS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
      وظایف تخصصی:
•    قید و ثبت بالعموم عینیات داغمه به دفاتر کتاب املاک.
•    کنترول قید و ثبت فورمه جات بخش عینیات به دفاتر املاک و سایر امورات مربوط.
•    جمع آوری و توحید گزارشات دفاتر املاک مرکزی و لایتی و ارسال آن به ریاست اداره عینیات.
•     ثبت املاک تمام ولایا ت با استفاده از سیستم (Core IMS).
•    حفظ و نگهداشت اسناد طی مراحل شده و با درنظرداشت محرمیت آن.
•     حصول اطمینان از حفظ و نگهداری عینیات داغمه داخل دیپو.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
1.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های بخش مرکزی و سایر دیپارتمنت های ریاست جهت تحقق اهداف برنامه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، لوژستیک، تدارکات ، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری.) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.         تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies