پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

مدیر عمومی مالی

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      مدیر عمومی مالی  
بست:     4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۴۰

کابل

Background image

مدیرعمومی تخصیصات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مدیرعمومی تخصیصات
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

خبر نویس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    خبر نویس
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

 مدیر عمومی خبر

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی خبر 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۱

کابل

Background image

 کارشناس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۱۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی دیتابیس

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیتابیس
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

 تحلیلگر اطلاعات امنیتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:        تحلیلگر اطلاعات امنیتی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

کارشناس برنامه ریزی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:      کارشناس برنامه ریزی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

کارشناس تحلیل افکار عامه

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     کارشناس تحلیل افکار عامه
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

مدیر عمومی روابط دولتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مدیر عمومی روابط دولتی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

مدیر عمومی سازماندهی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی سازماندهی
بست:    4

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

ولایتی

Background image

 انجینر سیول

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر سیول
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

ولایتی

Background image

مدیر عمومی تعمیرات و انجینر سروی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعمیرات و انجینر سروی
بست:    4

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

ولایتی

Background image

مدیر عمومی تعمیرات و حفظ مراقبت

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعمیرات و حفظ مراقبت
بست:    4

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

ولایتی

Background image

مدیر عمومی تعمیرات

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعمیرات 
بست:    4

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

سکرتر

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتر
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

 عضو آی تی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو آی تی 
بست:    5
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان
بست:    4

Pagination