کارشناس

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی حقوق
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    4
گزارشده به:    مدیر تدقیق دوسیه های امنیتی منسوبین    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
         هدف وظیفه: تدقیق وارزیابی دوسیه های نسبت به منسوبین وزارت در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه کشور. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    اخذ به موقع دوسیه های نسبتی جلب ها قرار ها، شکایات وعرایض وارده منسوبین پولیس. 
2.    مطالعه وتدقیق لازم اوراق دوسیهای نسبتی منسوبین پولیس ملی که مطابق به حکم شماره 133 11/1/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مراجع مختلف وزارت مواصلت مینماید.
3.    تائید و یا رد دوسیه های نسبتی منسوبین پولیس در صورت موجودیت اسناد مبنی بر دلایل اثباث جرم ویا فقدان آن. 
4.    ارسال جلب ها و قرار ها که از مراجع مختلف عدلی و قضای مواصلت می نمائید ارسال آن به آدرس مشخص، تعقیب  و پیگیری آن جهت اجراات بعدی از صورت تطبیق آن.
5.    رسیده گی قانونی به  عرایض و شکایات که از قطعات و جزوتامهای وزارت به ارتباط منسوبین پولیس مواصلت مینماید.
6.    احضار اشخاص مظنون جهت دریافت حقایق وروشن شدن قضیه در صورت ضرورت .
7.    مطالعه و تدقیق خلا ها، نواقص، ملاحظه اوراق کشفی و توضیحات لازم  به بخش مربوط در هماهنگی با  مراجع عدلی جهت رفع آن.
وظایف مدیریتی: 
8.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    هماهنگی با مدیریت مساعد ت های حقوقی در مورد آنعده دوسیه های نسبتی منسوبین پولیس که ضرورت به دفاع ومساعدت حقوقی داشته باشند. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: شریعات( فقه و قانون ) حقوق و علوم سیاسی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     ومهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies