یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

عضو  آمریت کنترول اسناد

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو  آمریت کنترول اسناد
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

مدیر عمومی توسعه و انکشاف Core IMS

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی توسعه و انکشاف Core IMS
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 آمر Core IMS

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر Core IMS
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

کابل

Background image

 آمر اجرائیه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر اجرائیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۳۵

کابل

Background image

مدیر عمومی مالی

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی مالی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت اموردخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۳۵

کابل

Background image

مدیر محاسبه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر محاسبه
بست:    5
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تنظیم انسجام اموز فنی 
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

آمر فنی و عملیاتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر فنی و عملیاتی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

مدیرعمومی حفظ مراقبت قرارگاه وزارت

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیرعمومی حفظ مراقبت قرارگاه وزارت 
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

 مدیر عمومی حفظ مراقبت  قطعات مرکزی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی حفظ مراقبت  قطعات مرکزی
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

 آمر حفظ و مراقبت مرکزی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر حفظ و مراقبت مرکزی 
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

کابل

Background image

مدیر عمومی اجرائیه

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۷

کابل

Background image

کارمند مسلکی هماهنگی ولایتی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۷

کابل

Background image

مدیر عمومی تخصیصات  آمر بودجه انکشافی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تخصیصات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

کابل

Background image

مدیر عمومی تحلیل پروژه های انکشافی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تحلیل پروژه های انکشافی
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

کابل

Background image

 آمریت بودجه انکشافی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت بودجه انکشافی 
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

کابل

Background image

 کارمند مسلکی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

کابل

Background image

کارمند مسلکی معاشات


لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی معاشات 
بست:    4

Pagination