کارمند مسلکی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت پلان و برنامه ریاست عمومی مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    2
گزارشده به:    آمر برنامه چهارم
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : ترتیب  فورمه های معاشات غرض محاسبه و اجرای معاشات کارمندان برنامه چـــهارم  وزارت امور داخله .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    تشخیص دقیق فعالیت های موجود در برنامه چــهارم ، مشخص نمودن کارمندان موجود در فعالیت های برنامه چهارم و محاسبه معاشات ایشان.
•    بررسی پالیسی های موجوده و جدید,قوانین و رهنمود های قابل تطبیق جهت حصول اطمینان از اجرا و پرداخت معاشات مطابق به برنامه ها.
•    اشتراک درجلسات ، سمینارها و ورکشارپ های داخل وخارج وزارت وارایه گزارش ازنحوه اجراات به آمر مافوق وتدویر جلسات باپرسونل مربوطه.
•    بررسی محاسبه کسرات و حصول اطمینان از اینکه بطور دقیق و مکمل باشد و تائید اینکه کسرات به نهاد های ذیصلاح فرستاده شده است. 
•    رهبری مطابقت  اوراق الکترونیکی پرداخت معاشات (فورمهای م41 )بارسید های پرداخت معاش (فورم های م16) کارمندلن برنامه چــهارم.
•    بررسی مقررات و پالیسی های موجود دررابطه به محاسبه و اجرای معاشات برنامه چــهارم و استفاده از طرزالعمل موجود معاشات. 
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA، اقتصاد) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies