مدیر محاسبه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر محاسبه
بست:    5
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
بخش:    قوماندانی لوا انتقالات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر عمومی مالی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :  تهیه و ترتیب فورم محاسباتی بخش مربوطه 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    ترتیب فورم توزیع به ملاحظه اسناد قانونی بدون قلم خوردگی.
•    طی مراحل فورمه جات و تخصیصات بخشهای مرکزی جهت حصول اطمینان.
•    تهیه  و ترتیب فورمه و ارسال آن به بخش مربوطه جهت اجرای حقوق شهدا و معلولین.
•    تهیه و ترتیب  فورم های (م3 ،م1،م11)و قطعــی فــورم های (م8 ،م7 و م 11) توحیدی.
•    اجرای امورات یومیه، اکمال، توزیع و محاسبه عینیات با استفاده از سیستم (Core IMS)
•    وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفامهه و هماهنگی  با  صنوف مختلف لوژستیک در سطح قرارگاه وزارت  وجوانب اجرائیوی سیستم اکمالات غرض افزایش موثریت و کارائی آمریت
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (تدارکات، لوژستیک ،حقوق و علوم سیاسی، اداره و تجارت ، محاسبه و مالی، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: نیاز ندارد
3.    مهارت های لازم:
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی. 
توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5)نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
         (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies