کارمند مسلکی هماهنگی ولایتی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 
موقعیت پست:    کابل 
بخش مربوط:    ریاست عمومی مالی و بودجه
تعداد پست:    7
گزارشده به:    مسوول هماهنگی ولایتی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : تقویت هماهنگی با مسئوولین ریاست عمومی مالی و بودجه و مسئوولین مالی و بودجه ولایتی جهت  ترتیب یاداشت ها در رابطه به مشکلات تخنیکی بودجودی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    صلاحیت  و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    همکاری با مسئول هماهنگی ولایتی جهت هماهنگ نمودن تمام اجراات مالی و بودجوی در ولایات با ریاست عمومی مالی.
•    تحکیم ارتباطات منظم با واحدهای بودجوی ولایتی جهت حصول اطمینان از صحت پروسه کاری و تسهیل رسیدگی به مشکلات واحدهای بودجوی در ولایات.
•     جمع آوری نیازمندی های ، تثبیت نیازمندی ولایات و طرح آن در پیشبینی بودجه سال آینده در همکاری با ریاست بودجه.
•    جمع آوری گزارشات و مشکلات ولایتی و ارائه آن به مراجع ذیربط بعد از تحلیل و توحید.
•    همکاری با آمریت دفترداری ریاست محاسبه و معاشات غرض دریافت راپورهای م 22 و م20 و سایر اسناد مورد ضرورت از ولایات.
•    ثبت و ذخیره مشکلات، چالش ها و سایر معلومات ارسالی از ولایات در کمپیوتر.
•    تهیه و ترتیب مکاتیب به جواب مکاتیب ارسالی از ولایات در هماهنگی با مسئول هماهنگی ولایتی.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگ کننده بخشهای مرکزی و ولایتی جهت پیشبرد اموراات مربوط به مالی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ،اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies