یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

آمر معاشات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر معاشات 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

کارمند مسلکی سیستم افمس

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی سیستم افمس
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

مدیر عمومی افمس

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی افمس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

آمر دیتابیس سیستم افمس

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر دیتابیس سیستم افمس  
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 کارمند مسلکی حواله جات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی حواله جات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 مدیر عمومی حواله جات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی حواله جات 
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 آمرمحاسبه وحواله جات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمرمحاسبه وحواله جات
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 کارمند مسلکی عواید

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی عواید  
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

کارمند مسلکی تطبیقات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی تطبیقات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 مدیر عمومی تطبیقات و آرشیف

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تطبیقات و آرشیف  
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

کارمند مسلکی تخصیصات ولایتی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     کارمند مسلکی تخصیصات ولایتی
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 مدیر عمومی تخصیصات ولایتی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تخصیصات ولایتی   
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

مدیرعمومی تخصیصات

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     مدیرعمومی تخصیصات
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 کارمند مسلکی هماهنگی با دونران

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی هماهنگی با دونران
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 مدیر عمومی پلان گذاری وگزارش دهی

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی پلان گذاری وگزارش دهی
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

آمر Core IMS( دیتابیس معلومات خود کار)

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر Core IMS( دیتابیس معلومات خود کار)
بست:    3

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

کابل

Background image

 مدیر عمومی ثبت عینیات مختلفه

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی ثبت عینیات مختلفه
بست:    4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۹

کابل

Background image

مدیرعمومی کیفیت شبکه

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیرعمومی کیفیت شبکه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

Pagination