کارمند مسلکی هماهنگی با دونران

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی هماهنگی با دونران
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت  امورداخله 
موقعیت پست:    مرکزی
بخش:    ریاست عمومی مالی و بودجه
تعداد پست:    
گزارشده به:    مدیر عمومی دفتر
گزارش¬گیر از:    قدمه های تحت اثر (مطایق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : تامین، ارتباط و همآهنگی با تمویل کننده گان جهت جلب حمایت مالی و تخنیکی در وزارت امورداخله
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    ایجاد زمینه مناسب برای برقراری ارتباطات بهتر و موثرتر بین ریاست و دونران.
•    جذب و تنظیم همکاریهای تمویل کننده گان خارجی و داخلی در ساحات مختلف و جلوگیری از ضیاع منابع، تکرار برنامه ها، پراگنده گی در تطبیق برنامه ها و پروژه های مالی.
•    سهم بارز در جمع آوری و توحید گزارش ها پیرامون اجراآت تمویل کننده گان که مستقیماً برنامه های وزارت را تمویل مینماید.
•    ارزیابی ومطالعه تثبیت نیازمندی صورت گرفته صنوف خدمت بخش قطعات و جزوتامهای وزارت و ارائه پیشنهاد بودجه بخش مربوط.
•    تحلیل عمومی ارقام مالی، تعهدات دونران و تحلیل موضوعات  مالی برای استفاده از مراجع مختلف.
•    سهم بارز در ارائه تعهد نامه تمویل کنندگان به سایر شعبات ذیربط.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    ایجاد همآهنگی بهتر با دونر ها در هنگام تهیه طرح پیشبینی بودجه سال آینده در همکاری با مسئولین ریاست.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، ACCA ،اقتصاد، اپالسی عامه، مدیریت عمومی، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، )  از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies