کارمند مسلکی عواید

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی عواید  
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت  محاسبه و معاشات بودجه ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمردفترداری
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : ترتیب و تنظیم فورمه های عایداتی به منظور اجراات بهتر و شفافیت، تعقیب و جمع آوری عواید وزارت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    جمع آوری و پیگیری راپور عواید از واحد های عایداتی ،ریاست ترافیک ،پاسپورت ،مبارزه باتروریزم، تسهیلات (تعمیرات) وتطبیق ان با صورت حساب دافغانستان بانک.
•    پیشنهاد و ایجاد سیستم های مدرن تعقیب و پیگیری عواید در صنوف عایداتی وزارت.
•    پیگیری و ترتیب فورم م27 هفته واروفورم م29 ماهوار وتطبیق ان با ریاست عواید وکمرگات وزارت محترم مالیه.
•    تعقیب و پیگیری عواید وزارت امور داخله در صنوف عایداتی مثل ریاست پاسپورت، ترافیک، تعمیرات و غیره.
•    همکاری در ترتیب  وخانه پوری فورم (م1) پلان پیشــبینی شـده عواید این وزارت ازواحد های عایداتی.
•    همکاری در ترتیب قطعیه سال تمام  راپور عواید وتطـبیق آن به وزارت محترم مالیه.
•    همکاری مستمر با مسئولین واحدهای عایداتی وزارت امور داخله غرض جمع آوری عواید این اداره.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.                                               
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies