کارمند مسلکی حواله جات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی حواله جات
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    مرکزی 
تعداد پست:    2
گزارشده به:    آمرمحاسبه وحواله جات  
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : کنترول و نظارت از حواله جات معاشات ، مصارف و محسوبی های بودجه عادی و انکشافی در مطابقت به قوانین و مقررات امور مالی 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    کنترول اسناد پرداخت های معاشات ( م-41 ) و ( م-16) بودجه عادی و انکشافی).
•    کنترول از اجرای حواله های انتقالی (م-16 ) بودجه عادی و انکشافی؛بررسی فورمه جات (م-10) حواله پیشکی پروژه های انکشافی و بودجه عادی.
•    کنترول از اسناد محسوبی فورمه جات ( م-12) و کسب اطمینان از تصنیف درست (م-3) ها وکنترول از اسناد محسوبی وجه سردستی (م-2).
•     کنترول از تطبیقات مصارف و تخصیصات بودجه عادی و انکشافی با سیستم (AFMIS) و دفتر( م-20) به صورت ماهانه و ربعوار.
•     بازرسی از ترتیب حواله جات سفریه های داخلی وخارجی برویت اسناد و لوایح دولتی.
•    ترتیب و تطبیقات قطعیه بودجه عادی و انکشافی (م-91) .تصفیه باقیات سالهای ماضیه بودجه عادی و انکشافی.
•    همکاری در ترتیب پیشنهاد بودجه BC1 ، BC2،  و ترتیب فورم های (B3وB10 ).
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.                        
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
5 ) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies