مدیر عمومی حواله جات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی حواله جات 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر محاسبه و حواله جات  
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : اجرای حواله های معاشاتی ومصارفاتی، و تائیـد فورمه های حسابی وحواله جات تحت اجرأ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    حصول اطمینان از موجودیت تخصیص وبودجه ربع وار وسالانه اداره و ارتباط وهماهنگی متداوم با تماماً ادارات وریاست ها درمورد اجراء مطمئن وبه وقت وزمان حواله ها.
2.    ملاحظه شد وتائید فورمه های حسابی وحواله جات تحت اجرأ.
3.    مدیریت و کنترل از مصارف بودجه عادی و انکشافی جهت اجراآت مفید و ارایه خدمات بهتر بودجه.
4.    تهیه و ترتیب پلان مصرف برای بودجه وزارت  به اساس برنامه و به شکل ماهوار.
5.    حصول اطمینان از اینکه کنترول اسناد کافی در فرآیند و سیستم معاشات وجود دارد.
6.    نظارت بر تهیه و ترتیب حواله معاشات و مصارفات و اطمینان از کود گذاری دقیق حواله معاشات و وضع کسرات مطابق به قوانین مالی.
7.    همکاری در ترتیب قطعیه سال تمام  راپور عواید وتطـبیق آن به وزارت محترم مالیه.
8.    همکاری مستمر با مسئولین واحدهای عایداتی وزارت امور داخله غرض جمع آوری عواید این اداره.
وظایف مدیریتی:
9.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور
3.     مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies